Službene stranice Općine

Poziv na javnu raspravu

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 19/12 ) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javnu raspravu

o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama”

 1. Provodi se javna rasprava o Prijedloga Detaljnog plana uređenja “Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama” (u daljnjem tekstu: Detaljni plan), koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 12.6.2014.g.
 2. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana trajati će 30 dana, od 26.6. do 25.7.2014.g.
 3. Javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana moći će se izvršiti u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice:

 • svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 14.00 sati
 1. Javno izlaganje o Prijedlogu Detaljnog plana, sa stručnim obrazloženjem izrađivača (mikelić vreš arhitekti d.o.o., Zagreb) održati će se dana 14.7.2014.g. (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.
 2. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Detaljnog plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (do 25.7.2014.g.).
 3. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi u skladu s člankom 90 Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je sljedeći:
 • nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga Detaljnog plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, najkasnije do 25.7.2014.g. ili na javnom izlaganju. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
 • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  •  imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Detaljnog plana ,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
  • mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Detaljnog plana izložen na javnom uvidu,
  • daju primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade Detaljnog plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u objavi o javnoj raspravi (do 25.7.2014.g.).
 1. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s imenom, prezimenom i adresom podnositelja i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom, s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje (izvod iz katastra) i u roku (do 25.7. 2014.g.) dostavljeni na adresu: Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel, 49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, predajom na urudžbeni zapisnik ili putem pošte, a u protivnom se neće uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 Pročelnica:

 Divna Hršak-Makek

Dokumenti za preuzimanje:
dokumenti-javna-rasprava (komprimirani zip dokumenti 8,5 mb)