Službene stranice Općine

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica

Divna Hršak-Makek, dipl. iur.

M 099 4210 380

T 049 232 267, 049 501 333

F 049 232 707

E procelnica@krapinske-toplice.hr

 

Viši stručni suradnik za financije i proračun

Mirjana Brezak, dipl. oec.

M 099 5210 382

T 049 232 267, 049 501 202

F 049 232 707

E racunovodstvo@krapinske-toplice.hr

 

Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

Darko Šafranko, ing. građ.

M  099 5210 381

T 049 232 267, 049 232 431

F 049 232 707

E darko.safranko@krapinske-toplice.hr

 

Komunalni redar/prometni redar

Darko Kranjčec

M 099 5210 380

T 049 232 267, 049 501 332

F 049 232 707

E komunalni.redar@krapinske-toplice.hr

 

Računovodstveni referenti

Dina Ivanović

T 049 232 267, 049 232 954

F 049 232 707

E racunovodstvo1@krapinske-toplice.hr

Ivana Deak

T 049 232 267, 049 232 954

F 049 232 707

E racunovodstvo2@krapinske-toplice.hr

 

Administrativni referent

Anita Besednik

T 049 232 267

F 049 232 707

E info@krapinske-toplice.hr

 

Viši referent – voditelj projekta ZAŽELI za Općinu Krapinske Toplice

Dragan Morić-Gajšak

T 049 232 267

M 091 5359719

E zazelikrapinsketoplice@gmail.com

 

Zajednički poljoprivredni redar za područje Općine Krapinske Toplice, Općine Desinić i Grada Pregrade

Romana Pavlinec, mag. ing. agr.

T 049 232 267

M 091 376 0525

E romana.pavlinec@pregrada.hr

 

Radno vrijeme

 • dnevno radno vrijeme od 7.00 do 15.00 sati
 • uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana u vremenu trajanja dnevnog radnog vremena

 

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima, a osobito:

 1. poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, odgoja djece predškolske dobi, osnovnog obrazovanja, socijalne skrbi,  primarne zdravstvene zaštite i udruga građana;
 2. poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa gradnje i održavanja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda;
 3. poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: poslovi u svezi donošenja dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, poslovi izdavanja posebnih uvjeta gradnje, izrada izvješća;
 4. poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Općine, pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine, priprema natječaja i ugovora;
 5. poslove vezane uz uređenje prometa na području Općine;
 6. poslove vezane uz gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine
 7. poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, izrada godišnjeg obračuna, praćenje izvršenja proračuna,  poslovi utvrđivanja i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine, vođenje poslova osiguranja imovine;
 8. poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte, poslovi nabave robe i usluga;
 9. poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora;
 10. poslove javne nabave roba, radova i usluga;
 11. poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, parlamentarne izbore, izbore za Predsjednika Republike Hrvatske, Vijeća mjesnih odbora i tijela mjesne uprave;
 12. ostale poslove propisane zakonom, statutom i aktima Općine.

Zakonski propisi

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi / Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi / Narodne novine 86/08, 61/11 i 04/18
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi / Narodne novine 28/10
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi / Narodne novine 74/10 i 125/14
 • Uredba o uredskom poslovanju / Narodne novine 7/09
 • Zakon o općem upravnom postupku / Narodne novine 47/09

Odluke

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice / Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 22/10

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice / Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 34/10

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice / Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 44/20