Obveza plaćanja komunalne naknade

Preuzmi dokumente:

Obavijest o obvezi plaćanja komunalne naknade

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac – prijava nastanka obveze komunalne naknade

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne nakande

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 2021.

 

Poveznice

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu / Narodne novine 68/18
  • Odluka o komunalnoj naknadi / Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 7/19
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade / Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 58/18