Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa – primjena od 1. srpnja 2022. / pdf

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa – primjena od 1. travnja 2022. / pdf

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa – primjena od 16. ožujka 2022. / pdf

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa / pdf

Elektronički oglasnik javne nabave

 Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluke o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijesti o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumenti vezani za postupke javne nabave objavljuju se putem

https://eojn.nn.hr/oglasnik/

Obavijest o nadmetanju

Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice

Obavijest o nadmetanju objavljena je na https://eojn.nn.hr dana 25. travnja 2022. godine. Rok za podnošenje ponuda je 23. svibnja 2022. do 12:00 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 

Obavijest o nadmetanju

Modernizacija sustava javne rasvjete

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti – mješovita nabava u predmetu: Modernizacija sustava javne rasvjete Općine Krapinske Toplice. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, oznaka objave: 2022/S 0F2-0013288, dana 01. travnja 2022. godine. Rok za podnošenje ponuda je 02. svibnja 2022. g. do 11:00 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 

Obavijest o nadmetanju

Nabava kamenog materijala

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava kamenog materijala. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2022/S 0F2 – 0007148, dana 21. veljače 2022. godine. Rok za podnošenje ponuda je 14. ožujka 2022. do 9:00 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 

Obavijest o nadmetanju

Opskrba električnom energijom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Opskrba električnom energijom. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2022/S 0F2 – 0005245, dana 7. veljače 2022. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 28. veljače 2022. do 12:00 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.

Preuzmi: Odluka o poništenju postupka nabave

Obavijest o nadmetanju

Usluga čišćenja javnih površina od snijega i leda – zimska služba

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluga čišćenja javnih površina od snijega i leda – ZIMSKA SLUŽBA -. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0035323 , dana 4. listopada 2021. godine. Rok za podnošenje ponuda je 25. listopada 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 

Obavijest o nadmetanju

Digitalizacija kino dvorane

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Digitalizacija kino dvorane. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0035138 , dana 1. listopada 2021. godine. Rok za podnošenje ponuda je 21. listopada 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 

Obavijest o nadmetanju

Nabava kamenog materijala

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava kamenog materijala. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0014106 , dana 13. travnja 2021. godine. Rok za podnošenje ponuda je 4. svibnja 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 

Obavijest o nadmetanju

Opskrba električnom energijom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Opskrba električnom energijom. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/S 0F2 – 0002979 , dana 25. siječnja 2021. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 12. veljače 2021. do 12 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.

Obavijest o nadmetanju

Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice

Obavijest o nadmetanju objavljena je na https://eojn.nn.hr dana 1. srpnja 2020. godine. Rok za podnošenje ponuda je 23. srpnja 2020. do 14:00 sati. U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/


 

Obavijest o nadmetanju

Nabava kamenog materijala

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: “Nabava kamenog materijala”. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2020/S =F2-0010225. Rok za dostavu ponude je 31. ožujka 2020. do 13:00 sati isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.


 

Obavijest o nadmetanju

Opskrba električnom energijom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je otvoreni postupak jednostavne nabave u predmetu: Opskrba električnom energijom. Obavijest o nadmetanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2020/S 0F2 – 0003897.


 

Obavijest o nadmetanju

Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s tom javnom uslugom

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak nabave za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluge povezane s tom javnom uslugom na području Općine Krapinske Toplice. Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2019/ S 01K -0051116. Rok za dostavu ponuda je 31. siječnja 2020. godine do 14:00 sati.

Obavijest o nadmetanju

Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području općine Krapinske Toplice

Obavijest o nadmetanju objavljena je na https://eojn.nn.hr dana  1. srpnja 2019. godine. Rok za podnošenje ponuda je 23. srpnja 2019. do 12:00 sati.

U EOJN-u je objavljena dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune Obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, Odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, Obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 

Sklopljeni ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Dana 10. lipnja 2019. u Općini Krapinske Toplice sklopljeni ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama za sve četiri (4) grupe usluga: grupa 1 – dizajn i tisak edukativnih materijala, grupa 2 – izrada web stranice i aplikacije za pametne telefone, grupa 3 – usluga elektroničkih medija i grupa 4 – usluge produkcije predstave. Ukupna vrijednost iznosi 273.094, 25 kuna.


 

Obavijest o nadmetanju

Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – projekt Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

Obavijest o nadmetanju objavljena je na https://eojn.nn.hr dana 12. travnja 2019. godine s dokumentacijom o nabavi s potrebnim prilozima.

Sve eventualne izmjene i/ili dopune obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.


 
Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijalni centar Krapinske Toplice

Izrada projektno-tehničke dokumentacije (stručna podloga, glavni i izvedbeni projekt), ostalih potrebnih podloga i elaborata, te ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za projekt “Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Doma kulture u Multimedijalni centar Krapinske Toplice”. Obavijest o nadmetanju – https://eojn.nn.hr – dana 8. veljače 2019. u EOJN-u objavljena je dokumentacija o nabavi s potrebnim prilozima. Sve eventualne izmjene i/ili dopune obavijesti o nadmetanju i/ili dokumentacije o nabavi, odluku o odabiru/poništenju sa zapisnikom, obavijest o sklopljenim ugovorima i ostale informacije/dokumente vezane za predmetni postupak nabave objavit će se putem https://eojn.nn.hr/oglasnik/.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

2022

7. 4. 2022. Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice. Obavijest je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Javno savjetovanje traje do 12. travnja 2022. godine.

17. 3. 2022. Modernizacija sustava javne rasvjete 

Općina Krapinske Toplice sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 160/2016) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta nabave (Narodne Novine broj 101/17 i 144/20) prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima odnosno o pokretanju postupka u predmetu nabave: MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 16. 03. 2022. godine. Javno savjetovanje traje do 22. 03. 2022. godine.

Prilozi:

2020

17.6.2020. Radovi na izgradnji /asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Općina Krapinske Toplice sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 160/2016) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta nabave (Narodne Novine broj 101/17) prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima odnosno o pokretanju postupka za izvođenje radova na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 17. 6. 2020. godine. Javno savjetovanje traje do 24. 6. 2020. godine.

Preuzmi:

17.6.2020. Radovi na izgradnji /asfaltiranju nerazvrstanih cesta

Općina Krapinske Toplice sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 160/2016) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta nabave (Narodne Novine broj 101/17) prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima odnosno o pokretanju postupka za izvođenje radova na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 17. 6. 2020. godine. Javno savjetovanje traje do 24. 6. 2020. godine.

Preuzmi:

14.6.2019. Radovi na izgradnji /asfaliranju nerazvrstanih cesta. Općina Krapinske Toplice sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 160/2016) i članku 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta nabave (Narodne Novine broj 101/17) prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima odnosno o pokretanju postupka za izvođenje radova na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine. Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 14. 6. 2019. godine. Javno savjetovanje traje do 21. 6. 2019. godine.

2.10.2018. Ponovljeni postupak – Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice: Obavijest o nadmetanju

7.9.2018. Radovi na izgradnji-asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice: Obavijest o nadmetanju ODLUKA O PONIŠTENJU

28.8.2018. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – asfaltiranje nerazvrstanih cesta: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

8.5.2018. Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor. Općina Krapinske Toplice pokrenula je postupak jednostavne nabave u predmetu Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama. Rok za podnošenje ponuda je 16. svibnja 2018. (srijeda) do 15.00 sati. ->Pročitaj više

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: Izgradanja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje u postupku javne nabave: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice u 2017. g.: Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima

Plan nabave

Registar ugovora

Popis svih ugovora sa stanjem na dan 31.12.2015 .g. ovdje preuzmi xlsx datoteku

Popis ugovora bagatelne nabave za 2015. g. – ovdje preuzmi xlsx datoteku

Popis donacija  u 2015. g. – ovdje preuzmi docx datoteku

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.