Službene stranice Općine

Uređenje pješačke staze Aleja kestena

Na temelju članka 4.stavka 6., članka 22. stavak 2. točka 2. i članka 24. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13), pregleda i ocjene pravovremeno dostavljenih ponuda u postupku nabave male vrijednosti – bagatelna nabava, u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze Aleja kestena, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 24./16-BN i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi slijedeću

Odluku

o poništenju postupka nabave

Poništava se postupak nabave male vrijednosti – bagatelna nabava – u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze Aleja kestena, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 24./16-BN, javnog naručitelja: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3. Krapinske Toplice; OIB: 97782176849.

Obrazloženje

Naručitelj – Općina Krapinske Toplice provela je postupak nabave male vrijednosti – bagatelna nabava, u predmetu nabave: Uređenje pješačke staze Aleja kestena, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 24./16-BN, s ciljem sklapanja ugovora o nabavi.

U postupku je utvrđeno:

  • da je postupak nabave započeo danom slanja poziva na adrese šest gospodarska subjekta 13.10.2016.g, i to: – COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, Varaždin , obrt NPT, Ivan Krištofić, Klokovec 266, obrt KRT; Vjekoslav Filipaj, Vrtnjakovc 106, obrt GMT, Dario Filipaj, Vrtnjakovec 106, obrt MDK Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, Dragutin Pavlinić, Mrzlo Polje, Veliko Trgovišće i Transporti Mihaliček d.o.o., Oratje 4, Krapinske Toplice,
  • da su pozvani gospodarski subjekti uredno zaprimili poziv za dostavu ponude,
  • da je poziv za dostavu ponuda istovremeno, dana 14.10.2016.g. objavljen na mrežnim stranicama javnog naručitelja: www.krapinske-toplice.hr/ustroj/natjecaji-javna-nabava/.
  • da je otvaranje ponuda provedeno dana 25.10.2016.g. s početkom u 9:00 sati
  • da je procijenjena vrijednost predmeta nabave 128.000,00 kuna
  • da su dostavljene četiri ponude i to ponuditelja: MDK Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, Dragutin Pavlinić, Mrzlo Polje, Veliko Trgovišće, cijena ponude bez PDV-a 266.797,00 kuna; MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina, cijena ponude bez PDV-a 171.244,00 kuna; COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, Varaždin, cijena ponude bez PDV-a 245.238,62 kune i VRELEJ d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec, cijena ponude bez PDV-a 219.970,00 kuna.

Povjerenstvo za nabavu je nakon postupka pregleda ponuda utvrdilo da su ponude svih ponuditelja neprihvatljive budući da je cijena ponude, svakog ponudtelja, veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave, te da su slijedom toga, a sukladno odredbi članka 21. stavak 1. točka 3. Odluke o provedbi postupka nabave ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o odbijanju ponuda ponuditelja: MDK Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda, Dragutin Pavlinić, Mrzlo Polje, Veliko Trgovišće, MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina, COLAS HRVATSKA d.d., Međimurska 26, Varaždin i VRELEJ d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec.

Obzirom na činjenicu da nakon odbijanja svih ponuda nije preostala niti jedna valjana odnosno prihvatljiva ponuda, Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za donošenje odluke o poništenju postupka nabave, a temeljem odredbe članka 22. stavak 2. točka 2. Odluke o provedbi postupka nabave, kojim je propisano da se postupak bagatelne nabave mora poništiti ako nakon isključenja /odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Sukladno odredbi članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine broj. 90/11, 83/13 i 143/13) u ovom predmetu nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Slijedom utvrđenoga, a na temelju članka 22. stavka 2. točka 2. i članka 24. Odluke o provedbi postupka nabave donijeta je odluka kao u izreci.

Općinski načelnik:
Ernest Svažić

Preuzmi: Odluka o poništenju postupka u cjelosti