Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Sufinanciranje programa/projekta

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2016. godinu (KLASA:620-01/15-01/003; URBROJ:2197/03-02-15-2), Sportska zajednica Općine Krapinske Toplice raspisuje

Javni natječaj

za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice u 2016. godini

I.

Sportska zajednica Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: SZKT) poziva sportske udruge sa područja Općine Krapinske Toplice, članice SZKT-a, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Općine za 2016. godinu.

Skupština Sportske zajednice Općine Krapinske Toplice potvrđuje Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2016.godinu.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2016. godinu namjenski će se rasporediti udrugama članicama SZKT-a za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 • poticanja i promicanja sporta,
 • provođenja sportskih aktivnosti djeci i mladeži,
 • djelovanja sportskih udruga i Sportske zajednice,
 • sportska, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
 • planiranje, izgradnja, održavanja i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu.

u ukupnim iznosima definiranim Programom javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2016. godinu.

III.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 110.000,00 kuna.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 2.000,00 kn.

Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 70.000,00 kn

Očekivani broj ugovora: 4

IV.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Krapinske Toplice, članice SZKT-a, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda uz uvjet da:

 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba u sportu
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Krapinske Toplice i drugih javnih izvora
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Zakonom
 • općim aktom imaju uspostavljen model financijskog upravljanja i kontrolu te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirane Zakonom o sportu
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, programa javnih potreba
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća SZKT-a

V.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Općine Krapinske Toplice podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta – prijavni obrazac 
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta 
 3. Obrazac izjave o nekažnjavanju 
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
 5. Preslika Izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske ili Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci 
 6. Preslika ovjerenog Statuta udruge.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se preporučeno poštom ili osobno.

Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljeni u izvorniku. Obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija biti će objavljena na službenim internetskim stranicama Općine Krapinske Toplice www.krapinske-toplice.hr.

VI.

Sportske udruge članice SZKT-a koje ne dostave prijedloge za sufinanciranje sportskih programa u 2016. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2016.godinu.

VII.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom zaključno 30 dana od objave natječaja.

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u zadanom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u Detaljan prijedlog raspodjele sredstava.

VIII.

Ponude Programa predaju se u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

SZKT, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 49217 KRAPINSKE TOPLICE

s napomenom:

“PONUDA SPORTSKIH PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE ZA 2016. GODINU”.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 098 164 0608 ili 099 848 3386.

IX.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2016. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem, pozvani na zaključenje Ugovora te su po realizaciji ugovorenih sportskih programa u obvezi dostaviti izvješće o izvršenju programa najkasnije do 28. veljače 2017. godine.

Predsjednik Sportske zajednice:

Slavko Gradiški, struč. spec. ing. sec.

Preuzmi dokumente: Tekst javnog natječaja UPUTE ZA PRIJAVITELJE OBRAZAC A – Prijavni obrazac OBRAZAC B – Obrazac proračuna OBRAZAC C – Izjava o nekažnjavanju OBRAZAC D -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja OBRAZAC-ZA-PROCJENU-KVALITETE-PRIJAVE (2)

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.