Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Informiranje o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 3/2017) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08) o sljedećem:

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/120, URBROJ: 2140-08-22-2 od 29. prosinca 2022. godine) za I. izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Krapinske Toplice, potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: postupak ocjene).

NAZIV I ADRESA TIJELA NADLEŽNA ZA PROVEDBU POSTUPKA

1. Općina Krapinske Toplice, Ulica Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice, OIB:
97782176849

PODACI O NOSITELJU ZAHVATA I SADRŽAJU ZAHVATA

1. Nositelj zahvata: Općina Krapinske Toplice

2. Lokacija zahvata: katastarske čestice u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Krapinske Toplice (prikaz raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje općine Krapinske Toplice po katastarskim česticama i oblicima
raspolaganja izrađen je u obliku Tablice u Excel formatu i sastavni je dio ovog akta).

3. Opis zahvata: izvršit će se izmjene i dopune Programa zbog prikupljanja očitovanja nadležnih
institucija da nije bilo promjena u odnosu na već izdana očitovanja, a koja su starija od
dvanaest mjeseci te prikupljanja nove dokumentacije nadležnih institucija s ciljem
potencijalnog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u vidu zakupa i
prodaje.

SAŽETAK POSTUPKA

Po pridobivenom mišljenju Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/22-01/120, URBROJ: 2140-08-22-2 od 29. prosinca 2022. godine), općina Krapinske Toplice je započela postupak ocjene donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Krapinske Toplice, KLASA: 320-01/22-01/0007, URBROJ: 2140-18-01-22-22, 21. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu: Odluka).

Nakon donošenja Odluke, općina Krapinske Toplice je dana 21. prosinca 2022. godine uputila zahtjeve za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja I. izmjena i dopuna Programa na okoliš sljedećim javnopravnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima:

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Magistratska 1, 49000 Krapina
2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
3. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava za mali
sliv “Krapina-Sutla”, Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
Radoboj 8, 49232 Radoboj.

Rok za dostavu mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja I. izmjena i dopuna Programa na okoliš je 30 (trideset) dana.

NAČIN NA KOJI ĆE JAVNOST BITI INFORMIRANA O ISHODU POSTUPKA

Informacije o daljnjim postupcima i ishodima postupaka objavit će se sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08), u pravilu, objavom na službenoj internetskoj stranici Općine Krapinske Toplice.

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICu

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.