Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Prostorni plan uređenja općine Krapinske Toplice

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o ciljanoj izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 25/13) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice-ciljane izmjene i dopune Plana (dalje u tekstu: PPUOKT) za javnu raspravu po Općinskom načelniku Općine Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javnu raspravu

o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Krapinske Toplice

Ciljane izmjene i dopuna Plana

 1. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice-ciljane izmjene i dopune Plana – (dalje u tekstu: PPUOKT) ( u daljnjem tekstu: PPUOKT), koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 27.6.2014. g.
 2. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUOKT trajati će 15 dana, od 9.7. do 23.7.2014. g. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio izmijenjenog prijedloga PPUOKT, te sažetak za javnost.
 3. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUOKT moći će se izvršiti u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice:
  • svakog radnog dana u vremenu od 9.00 do 14.00 sati
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna PPUOKT, sa stručnim obrazloženjem izrađivača (Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije) održati će se dana 15.7.2014. g. (utorak) s početkom u 16:00 sati u prostoru Doma kulture (kino dvorana) u ulici Ksavera Šandora Đalskog 1 u Krapinskim Toplicama.
 5. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUOKT mogu se davati do zaključivanja javne rasprave do 23.7.2014. g.
 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji je sljedeći:
  • nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave i osobe određene posebnim propisima koja su dala podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga I. izmjena i dopuna PPUOKT iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, najkasnije do 23.07.2014.g. ili na javnom izlaganju. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbe.
  • građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
   • imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUOKT,
   • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja odgovaraju nositelj izrade, odnosno stručni izrađivač, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave,
   • mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog I. izmjena i dopuna PPUOKT izložen na javnom uvidu,
   • daju primjedbe i prijedloge u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
   • upućuju nositelju izrade I. izmjena i dopuna PPUOKT pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u objavi o javnoj raspravi do 23.7.2014. g.
 7. Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, s imenom, prezimenom i adresom podnositelja i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom, s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje (izvod iz katastra) i u roku do 23.7. 2014. g. dostavljeni na adresu: Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel, 49217 Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, predajom na urudžbeni zapisnik ili putem pošte, a u protivnom se neće uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 8. Izmijenjeni prijedlog I. izmjena i dopuna PPUOKT biti će za vrijeme trajanja javnog uvida dostupan na web-stranici Općine Krapinske Toplice (www.krapinske-toplice.hr).

Pročelnica:

Divna Hršak-Makek

Materijali za preuzimanje:

I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Krapinske Toplice (pdf 2 mb) / Sažetak za javnost (pdf, 60 kb) / Dokumenti – planovi (pdf, zip 33 mb)

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.