Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Poziv na dostavu ponude

Nabava namještaja

za skupine

Općina Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave namještaja za skupine: unutrašnje uređenje i opremanje dječjeg vrtića – nabava namještaja za jedinice dječjeg vrtića i jedinice jaslica, sukladno Troškovniku projektiranih radova (T.DN: 25/13; ZOP:25/13 od lipnja 2014. g. red.br. iz Plana nabave 17/14-BN).

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

Materijali u cjelosti za preuzimanje (zip)

1. Opći podaci

1.2 Podaci o naručitelju:

Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice OIB: 97782176849

Odgovorna osoba naručitelja: Ernest Svažić, općinski načelnik

 • br. telefona 049 232 267; br. telefaxa 049 232 707
 • adresa elektroničke pošte info@krapinske-toplice.hr
 • internetska adresa: www.krapinske-toplice.hr

1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice

 • kontakt osobe: Darko Šafranko, ing.građ., 049 232 267, 049 232 431; Divna Hršak-Makek, dipl.iur., 049 232 267, 049 501 333

1.3. Procijenjena vrijednost nabave: 197.000,00 kuna

2. Podaci o predmetu nabave

2.1. Opis predmeta nabave Predmet nabave je: Nabava namještaja za skupine

Unutrašnje uređenje i opremanje dječjeg vrtića-nabava namještaja za jedinice dječjeg vrtića i jedinice jaslica, sukladno Troškovniku projektiranih radova (T.DN: 25/13; ZOP:25/13 od lipnja 2014. g.)

Predmet nabave odnosi se na nabavu, isporuku i po potrebi montiranje namještaja za jedinice dječjeg vrtića i jedinice jaslica.

2.2. Vrsta i količina predmeta nabave određena je Troškovnikom projektiranih radova koji je sastavi dio ovog Poziva. Predmet nabave nudi se u cijelosti. Ponuditelj, gospodarski subjekt, treba nuditi sve stavke Troškovnika sukladno opisu, u skladu s važećim normama i tehničkim propisima.

2.3. Troškovnik: Troškovnik predmeta nabave – čini sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj je obvezan popunjeni Troškovnik ovjeriti potpisom odgovorne/ovlaštene osobe i pečatom tvrtke ponuditelja.

2.4. Početak i rok izvršenja ugovora: Dostava i po potrebi montiranje opreme/namještaja (fco poslovni prostor – zgrada Dječjeg vrtića “Maslačak” u Krapinskim Toplicama) je odmah nakon potpisivanja ugovora, a trajanje izvršenja ugovora je 45 kalendarskih dana. Rok za potpisivanje ugovora je najkasnije u roku od 5 dana od dana od dana dostave odluke o odabiru.

2.5. Mjesto isporuke robe: Krapinske Toplice, poslovni prostor- zgrada Dječjeg vrtića “Maslačak”

3. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje

Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka nabave:

3.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava.

Radi utvrđivanja činjenice nepostojanja razloga isključenja iz točke 3.1. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

3.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravsteno osiguranje, osim ako mu sukladno s posebnim zakonom plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.

Radi utvrđivanja činjenice nepostojanja razloga isključenja iz točke 3.2. gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

3.3. ako je nad njime otvoren stečaj ili pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ako je u postupku likvidacije po službenoj dužnosti, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.3. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

3.4. ako je gospodarski subjekt izvršio radove, isporučio robu i/ili izvršio uslugu temeljem prethodnog ugovora sa naručiteljem koji nije izvršen sukladno preuzetim ugovornim obvezama.

4. Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta

4.1. Pravna i poslovna sposobnost

4.1.1. svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

4.2. Financijska sposobnost

Dokaz o solventnosti – BON 2 ili SOL 2 ili sl.-dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija koji se odnosi na glavni račun gospodarskog subjekta kojim gospodarski subjekt dokazuje da nije bio u blokadi neprekidno više od 30 dana u posljednjih šest (6) mjeseci i da nema evidentiranih naloga za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu; ne stariji od 30 dana od dana slanja poziva za dostavu ponuda.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost – gospodarski subjekt je obvezan dostaviti:

4.3.1. opise i fotografije proizvoda koji se nude (katalog), iz kojih su vidljive sve tražene tehničke karatkteristike proizvoda koji se nudi, a čija se autentičnost na zahtjev naručitelja mora potvrditi.

5. Podaci o ponudi

Pri izradi ponude ponuditelj je obvezan pridržavati se uvjeta iz ovog Poziva. Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda.

5.1. Sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati podatke odnosno priloge:

 • popunjeni ponudbeni list,
 • jamstvo za ozbiljnost ponude
 • dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja,
 • tražene dokaze sposobnosti,
 • popunjeni i ovjereni (potpisom i pečatom ovlaštene osobe) troškovnik,
 • tražene izjave/prilozi.

Ponudbeni list sadrži:

 • naziv i sjedište naručitelja,
 • naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB , broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa,
 • predmet nabave,
 • cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,
 • iznos poreza na dodanu vrijednost,
 • cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,
 • rok valjanosti ponude,
 • datum i potpis ponuditelja.

5.2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.(jamstvenikom).

5.3. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s naznakom: naziva naručitelja, naziv ponuditelja, naziva predmeta nabave, rednog broja (17/14-BN) i “ne otvaraj”.

5.4. Način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude izražava se u kunama, a piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost ( zbroj svih ukupnih cijena stavki) moraju biti uračunati svi troškovi i popusti .

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave i to na bazi TROŠKOVNIKA kojeg je ispunio ( ovjerio potpisom i pečatom) i podnio ponuditelj kao sastavni dio ponude. Ponuditelj je dužan ispuniti SVE stavke opisane u Troškovniku. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i cijene stavke.

Jedinična cijena stavke iz Troškovnika je nepromjenjiva.

Ukoliko u postupku pregleda ponuda Povjerenstvo utvrdi računsku pogrešku, istu će ispraviti i od ponuditelja zatražiti da u roku od tri dana od dana primitka obavijesti potvrdi prihvaćanje ispravka računske pogreške.

5.5. Kriterij za odabir ponude:

Najniža cijena. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda s najnižom cijenom za cjelokupni predmet nabave.

Neprihvatljiva ponuda je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana, primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu, ponuda s neuobičajeno niskom cijenom;

Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama javnog naručitelja određenim u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama odnosno kojom se nude roba, radovi ili usluge koje očito ne zadovoljavaju potrebe javnog naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave.

5.6. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 30 dana od dana otvaranja ponude. Naručitelj će ponudu čiji je rok valjanosti ponude kraći od zatraženog isključiti iz daljnjeg postupka nadmetanja.

Ponuditelj može ponuditi duži rok valjanosti ponude što navodi u obrascu ponude.

Naručitelj može zatražiti primjereno produženje roka valjanosti ponude. Zahtjev za produženje roka valjanosti ponude i odgovor Ponuditelja na zahtjev u pisanom su obliku. U roku produženja valjanosti ponude Ponuditelj neće mijenjati ponudu.

5.7. Objava poziva za dostavu ponuda

Ovaj Poziv za dostavu ponuda objaviti će se na internetskim stranicama Općine Krapinske Toplice dana 11.06.2014.g www.krapinske-toplice.hr ( natječaji i ostala nabava).

5.8. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

5.8.1. jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice na iznos od 9.850,00 kuna, (5% od procijenjene vrijednosti) ovjerene po javnom bilježniku. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti umetnuto u prozirnu, perforiranu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu i na kojoj treba biti označen redni broj stranice sukladno Pozivu.

Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj: odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude u postupku određeno ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

5.8.2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor o javnoj nabavi je dužan prilikom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u visini od 10% od ukupne cijene ponude (vrijednost s PDV-om), u obliku bjanko zadužnice ovjerene po javnom bilježniku.

5.8.3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku-

Ukoliko bude odabran ponuditelj je obvezan prilikom predaje primopredajnog zapisnika i okončanog obračuna predati javnobilježnički ovjerenu zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na iznos 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvršenog posla (uključujući PDV).

Ukoliko ponuditelj ne preda javnobilježnički ovjerenu zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj je ovlašten sustegnuti i zadržati sustegnuti iznos po okončanoj situaciji do 10% (deset posto) iznosa Ugovorene cijene (uključujući PDV) na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku do dana isteka jamstvenog roka. Naručitelj će isplatiti ponuditelju sustegnuti iznos i prije isteka roka iz prethodne rečenice, ako ponuditelj dostavi Naručitelju javnobilježnički ovjerenu zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

5.9. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Rok za dostavu ponuda je 23.06. 2014.g. (ponedjeljak) do 15:00 sati.

Adresa na koju se dostavlja ponuda je: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice.

Smatrat će se da su u propisanom roku dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik naručitelja.

Kod dostavljanja ponude preporučenom poštanskom pošiljkom ponuditelj sam snosi rizik moguće nepravovremene dostave.

Otvaranje ponuda provesti će Povjerenstvo za nabavu, kao ovlašteni predstavnici naručitelja dana 23.06.2014.g.(ponedjeljak) u 15:00 sati u prostorijama naručitelja u Krapinskim Toplicama, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice.

Ponude će otvoriti najmanje 3 člana Povjerenstva.

Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Upisnik o zaprimanju ponuda sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

Ponuda dostavljena nakon roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kao zakašnjela ponuda te se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Nakon postupka otvaranja ponuda pristupa se pregledu i ocjeni ponuda na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda.

Otvorena ponuda označit će se rednim brojevima sukladno redoslijedu upisa u Upisnik.

O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.

5.10. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka nabave vratiti ponuditeljima

Neposredno nakon završetka postupka nabave naručitelj će ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

5.11. Potrebne izjave/prilozi kao obvezni sadržaj ponude:

5.11.1. Izjava da su jedinične cijene u Troškovniku nepromjenjive

5.11.2. Izjava ponuditelja da će sukladno točki 5.8.2. ovog Poziva za dostavu ponuda dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora .

5.11.3. Izjava ponuditelja da će sukladno točki 5.8.3. ovog Poziva za dostavu ponuda dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

5.11.4. Izjava o jamstvenom roku. Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova/robe odnosno montažu opreme je najmanje dvije (2) godine računajući od dana okončanog obračuna, a za kvalitetu robe- opremu- prema jamstvu proizvođača opreme. Uredni jamstveni listovi proizvođača opreme predaju se odnosno sastavni su dio primopredajnog zapisnika.

5.11.5. Izjava da je nabavljena oprema-namještaj u skladu s važećim tehničkim propisima i normativima, normama, standardima i pravilima.

6. Ostalo

6.1. Posebni i ostali uvjeti za izvršenje ugovora

Ponuditelj je dužan robu iz predmeta nabave isporučiti u ugovorenom roku, u protivnom je dužan na ime ugovorne kazne platiti 1% (jedan posto) ugovorne vrijednosti robe za svaki dan zakašnjenja, ali ne više od 5% (pet posto) ugovorne vrijednosti robe ( bez PDV-a).

6.2. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:

Naručitelj će odluku o odabiru ili poništenju postupka nabave bez odgode dostaviti svakom ponuditelju preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o urednom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

6.3. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam isključen.

Naručitelj se obvezuje platiti isporučenu robu po okončanom obračunu, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa (nakon isporučene robe po predmetu nabave – fco Krapinske Toplice, zgrada dječjeg vrtića i po potrebi montiranja). Prilog računa je ovjereni primopredajni zapisnik (ovjeren od ovlaštene osobe naručitelja i ponuditelja) sa urednim jamstvenim/garancijskim listovima proizvođača opreme/namještaja.

Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

6.4. Ovjera traženih dokaza/isprava

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz ponudu mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi javni naručitelj može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koju su traženi u pozivu za dostavu ponuda.

6.5. drugi podaci

Ponuditelj je dužan proučiti projektni zadatak, tehničku i drugu dokumentaciju na temelju koje se daje ponuda.

Povjerenstvo za nabavu:

Predsjednik: Milan Čanžek

Ponudbeni list

1. Naručitelj

Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice

Redni broj iz Plana nabave: 17/14-BN

2.Predmet nabave: Nabava namještaja za skupine

Unutrašnje uređenje i opremanje dječjeg vrtića-nabava namještaja za jedinice dječjeg vrtića i jedinice jaslica, sukladno Troškovniku projektiranih radova (T.DN: 25/13; ZOP:25/13 od lipnja 2014. g.)

3. Opći podaci o ponuditelju

Naziv i sjedište/adresa ponuditelja:

OIB:

Broj računa:

Da li je ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Adresa za dostavu pošte:

Adresa e-pošte:

Telefon:

Telefaks:

Kontakt osoba ponuditelja:

Telefon/mobitel kontakt osobe:

Odgovorna osoba ponuditelja:

4. Cijena ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se u brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uključeni svi troškovi i popusti. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost:                  kuna

Iznos poreza na dodanu vrijednost:                  kuna

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost:                   kuna

5. Uvjeti plaćanja i rokovi

5.1. Rok valjanosti ponude:                   dana (min.30 dana) od dana otvaranja ponuda.

5.2.Prihvaćamo plaćanje od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja ispostavljenog računa/situacije.

5.3. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja .

 

M.P.

 

Potpis odgovorne osobe ponuditelja

U                                      ,                   2014. g.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.