Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Obavijest

Komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu uklanjanja kioska postavljenog na kat. čest. br. 1911/1 k.o. Krapinske Toplice (prostor iza zgrade pošte u Ulici A. Mihanovića 1), nepoznatog vlasnika, na temelju članka 19. stavka 2. Odluke o kioscima i pokretnim napravama (Službeni glasnik KZŽ br 17/15) i članka 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 22/10.) donosi sljedeće

Rješenje

1. Naređuje se nepoznatoj osobi da u roku od 8 dana ukloni kiosk koji se nalazi na kat. čest. br. 1911/1 k.o. Krapinske Toplice odnosno na prostoru iza zgrade pošte u Ulici Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice.

2. Određuje se način izvršenja rješenja o uklanjanju putem treće osobe, na odgovornost i trošak nepoznate osobe.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom o kioscima i pokretnim napravama ( dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti pod kojima se na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina) postavljaju kiosci te pravila o postavljanju kioska na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine.

Odredbom članka 4. Odluke propisano je da se na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine kiosci mogu postavljati samo uz odobrenje Općinskog načelnika Općine (dalje u tekstu: Općinski načelnik), u skladu s posebnim propisima.

Odredbom članka 7. Odluke propisano je da se lokacije – zemljište za postavljanje kioska daje se u zakup putem javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik, a provodi Povjerenstvo za davanje u zakup.

Odredbom članka 17. Odluke, propisano je da je zakupnik dužan u roku od 15 dana ukloniti kiosk sa zemljišta koje je dano u zakup, o vlastitom trošku, a u slučaju da zakupnik ne ukloni kiosk, kiosk će se ukloniti rješenjem komunalnog redara o uklanjanju kioska.

U postupku pokrenutom po službenoj dužnosti na temelju uviđaja na licu mjesta komunalni redar je utvrdio da je na javnoj površini odnosno na prostoru iza zgrade pošte u Ulici Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice kat.čest.br. 1911/1 k.o. Krapinske Toplice postavljena privremena građevina gotove konstrukcije – kiosk, površine 10 m² u kojem se djelatnost ne obavljana. Isto je tako utvrđeno da na kiosku nije istaknuta tvrtka odnosno ime fizičke ili pravne osobe koja posluje u obrtu odnosno obavlja djelatnost i koja je vlasnik.

U postupku je također utvrđeno, temeljem uvida u službenu evidenciju koju vodi ovo tijelo Općine, da za prijeporni kiosk nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine odnosno da nije izdano rješenje o pravu korištenja površine za postavljanje kioska, te da se za zauzimanje tog prostora ne plaća nikakva naknada.

Uviđajem na licu mjesta, na samom kiosku pronađena je obavijest da se kiosk prodaje i broj mobitela na koji se mogu dobiti informacije, bez imena i prezime osobe koja će informaciju dati. Nakon izvršenog poziva, na taj se broj javila se muška osoba, koja je izjavila da je vlasnik kioska, ali nije željela dati podatke o sebi. Od nepoznate osobe, putem mobitela, zatraženo je da makne kiosk budući da je postavljen bez odobrenja i da se za njega ne plaća naknada, a u protivnom da će se kiosk maknuti temeljem odluke Općine, na teret nepoznate osobe i da Općina neće odgovarati za eventualnu štetu na kiosku. Taj je poziv obavljen tijekom 2016. g. nekoliko puta, a posljednji puta 20. 5. 2016. godine. Unatoč tome kiosk do dana donošenja ovog rješenja nije maknut.

Kako je u postupku utvrđeno da je kiosk postavljen bespravno, da ga osoba koja je vlasnik, a koja je nepoznata ovom upravnom tijelu unatoč pozivima putem mobitela, ne želi maknuti, to je slijedom utvrđenog činjeničnog stanja, a sukladno odredbi članka 17. Odluke donijeto Rješenje kao u izreci.

Ovo Rješenje sukladno odredbi članka 95. Zakona o općem upravnom postupku objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Krapinske Toplice dana 20.05.2016.g. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, kao drugostupanjskom tijelu. Žalba se predaje u roku 15 dana od dana dostave Rješenja, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krapinske Toplice, A.Mihanovića 3., Krapinske Toplice, neposredno ili preporučeno putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.

Uz žalbu potrebno je priložiti 50,00 kn upravnih pristojbi sukladno Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. od 8/96. do 94/14.).

Za ovo Rješenje ne plaća se upravna pristojba na osnovi točke 23. stavka 1. članka 7. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. od 8/96. do 94/14.).

Komunalni redar:

Silvjestar Fučkar,v.r.

Preuzmi: Rješenje u cjelosti

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.