Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Natječaji

Na temelju članka 391. i članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141706, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48.stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09. 8A/13. i 6/14), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice objavljuje

Ponovljeni javni natječaj

za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

I.

(1) Raspisuje se javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina) kako slijedi: jednosoban stan u Krapinskim Toplicama, Ulica Antuna Mihanovića 3E, površine od 24,89 m², kat.čest.br. 1619/3, broj uloška: 2192, poduložak 25, k.o. Krapinske Toplice, etaža: 2489/189479.

(2) Početna cijena u kunama: 139.000,00 kuna (slovima: sto trideset devet tisuća kuna).

(3) Opis nekretnine: stan se nalazi u zgradi u centru Krapinskih Toplica, izgrađenoj na kat.čest.br1619/3 k.o. Krapinske Toplice. Stan je na zadnjoj etaži, pod ravnim krovom, prilaz do stana je unutarnjim stubištem, dizala nema. Stan se sastoji od jedne sobe, predsoblja i kupaonice; priključen je na elektro, vodovodnu, odvodnu i plinsku javnu distribucijsku mrežu. Stan je oslobođen od osoba i stvari, te neuseljen od 2008. godine.

(4) Za stan je izrađen energetski certifikat i isti spada u G kategoriju prema tablici energetske učinkovitosti.

(5) Stan se prodaje po sistemu viđeno-kupljeno.

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe ( dalje u tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

III.

Rok za podnošenje ponuda na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja odnosno 02.11. 2017.g. do 15.00 sati.

IV.

Ponuditelj koji se natječe za kupnju stana dužan je za sudjelovanje na natječaju uplatiti jamčevinu u iznosu od 6.950,00 kuna (slovima: šest tisuća devetsto pedeset kuna). Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine, IBAN: HR9723600001821200008, poziv na broj 68-7706-OIB, uz naznaku „jamčevina za kupnju stana“.

V.

Ponuda za kupnju stana obvezno mora sadržavati:

  • Pisanu ponudu ponuditelja s ponuđenom ukupnom cijenom za stan u kunama,
  • podatak o OIB-u i broju žiro ili tekućeg računa;
  • Presliku osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe;
  • Presliku dokaza o registraciji pravne osobe za ponuditelja pravnu osobu, ne stariji od 3 mjeseca;
  • Presliku dokaza o uplati jamčevine.

VI.

Ponude za kupnju stana dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „za javni natječaj za kupnju stana -ne otvaraj“, na adresu Općine, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice.

VII.

(1) Ponuda će se smatrati valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena. Ostale ponude, kao i ponude koje sadrže iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne kupoprodajne cijene određene ovim natječajem, smatrat će se nevaljanima.

(2) Natječaj se može provesti ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.

VIII.

(1) Pristigle ponude javno će otvoriti Povjerenstvo za provedbu natječaja, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

(2) Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda, te utvrditi najpovoljniju ponudu. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

(3) Konačnu Odluku o prodaji stana najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinsko vijeće Općine. Odluka o prodaji stana dostaviti će se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u natječaju, u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke.

IX.

Ponuditeljima koji su sudjelovali u natječaju, a nisu izabrani kao najpovoljniji, vratiti će se iznos uplaćene jamčevine, bez prava na kamatu, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

X.

Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko uredno pozvani ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku određenom u pozivu, smatrat će se da je odustao od svoje ponude i tada gubi pravo na povrat jamčevine.

XI.

(1) Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u iznos kupoprodajne cijene.

(2) Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, ugovor će se raskinuti, a uplaćenu jamčevinu zadržava Općina.

XII.

Upis prava vlasništva na kupljenom stanu kupac može ostvariti na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde Općine kojom se dokazuje uplata cjelokupne kupoprodajne cijene u korist Općine.

XIII.

Općina ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se odnose na nekretninu izloženu prodaji, a koji mogu proizaći iz zakona ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

XIV.

Općina zadržava pravo poništenja ovog natječaja u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

XV.

Općina organizira uvid na terenu – u stanu koji je predmet ovog natječaja, uz prisutnost ovlaštene osobe, uz prethodnu najavu na broj telefona 049 232 267.(kontakt osoba. Darko Šafranko).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

Preuzmi: Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Općine Krapinske Toplice

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.