Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice

Na temelju članka 17. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, KLASA: 601-02/22-02/03, URBROJ: 2140/18-04-01/22-1 od 28.12.2022.g. i članka 9. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice, KLASA: 601-02/23-02/02, URBROJ: 2140/18-04-01/23-1 od 06.04.2023. g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice objavljuje Natječaj za upis djece u 2024./2025. odgojno-obrazovnu godinu u redovni desetsatni program.

1. NAZIV I SJEDIŠTE VRTIĆA: DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, Toplička ulica 34
KRAPINSKE TOPLICE 49217

2. BROJ SLOBODNIH MJESTA: 19

3. Zahtjev za prijem djece podnosi se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, zaključno do

30.04.2024. g. (utorak)

poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34. Nakon primitka zahtjeva Dječji vrtić će e-mailom dodijeliti brojčanu šifre sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka.

4. Komisija za prijem djece objavit će rezultate upisa s prijedlogom Odluke o upisu djece u vrtić u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, odnosno najkasnije do 01.06.2024. na mrežnim stranicama Vrtića i na oglasnoj ploči Vrtića.

5. Sudionici natječaja imaju pravo na prigovor. Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslačak, u roku od 15 dana od dana objave rezultata na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak. Prigovor se podnosi preporučeno poštom ili se predaje e-mailom na adresu Dječji vrtić Maslačak, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice. Konačnu odluku o prijemu djece u vrtić donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak.

6. UVJETI UPISA

1. Pisani obrazac Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Maslačak koji se nalazi na web stranici Dječjeg vrtića www.dvkt-maslacak.hr, a koji mora biti potpisan od strane skrbnika
2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta koje 01.09.2024. godine navršava godinu dana

3. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta)
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 7. Pravilnika (potvrde ili rješenja u svrhu dokazivanja statusa)

5. Suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Vrtiću.

7. OSTVARIVANJA PREDNOSTI KOD UPISA
Prednost pri upisu u dječji vrtić Maslačak kojem je Osnivač jedinica lokalne samouprave, Općina Krapinske Toplice, za iduću pedagošku godinu prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice, KLASA: 601-02/23-02/02, URBROJ: 2140/18-04-01/23-1 od 06.04.2023. godine, imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić Maslačak u slučaju većih potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića Maslačak imaju:
1) djeca roditelja invalida Domovinskoga rata
2) djeca oba zaposlena roditelja
3) djeca iz obitelji s troje ili više djece
4) djeca samohranih roditelja
5) djeca jednoroditeljskih obitelji
6) djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
7) djeca roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade
8) djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
9) djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
10) djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po stavku 2. ovog članka, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:
1) vrijeme čekanja na listi za upis u Dječji vrtić Maslačak po natječajima iz prethodnih godina
2) roditelji koji već u primarnom programu imaju dijete

Roditelji – korisnici usluga dužni su prilikom upisa djeteta dostaviti podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu.

Dokumentacija potrebna radi ostvarivanja prava na prednost:
– za dijete koje 01.04.2024. navršava 4 godine – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
– za dijete roditelja – poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
– za dijete oba zaposlena roditelja, elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
– za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu
– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela za vještačenje).

Prednost pri upisu djece primjenjuje se u slučaju većih potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta Vrtića.

Članovima obitelji smatraju se bračni drug te osobe koje zajedno s njim stanuju – djeca, roditelji, braća, sestre pastorčad, djeca uzeta na uzdržavanje, očuh i maćeha, usvojitelj i osobe koje je korisnik programa dužan uzdržavati te osoba koja s njim živi u izvanbračnoj zajednici

8. Prije upisa u dječji vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića (stručni suradnik, viša medicinska sestra i ravnatelj)

Prosudbu o uključivanju djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim programima, za djecu s teškoćama u razvoju, djecu sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima, kao i za djecu koja pri upisu imaju priložene preporuke stručnjaka donosi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića .

9. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Maslačak podnosi se za djecu koja će 01.09.2024. g. navršiti jednu (1) godinu života.

10. Kontrolu podnijetih podataka i dokumentacije uz zahtjev za prijem djece u vrtić može izvršiti izravno Dječji vrtić Maslačak, a kontrola će se obavezno izvršiti u slučaju da postoje indicije i sumnje da dostavljeni podaci i dokumentacija nisu adekvatni stvarnom stanju.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Branka Anić

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Maslačak dana 15.04.2024. g.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.