Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Natječaj za prijam u radni odnos

Natječaj za prijam

u radni odnos na neodređeno vrijeme spremača – komunalnog radnika

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj 86/08 i 61/11) i članka 3.i 4. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 34/10) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisuje
NATJEČAJ za prijam u službu namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, radno mjesto:
Spremač-komunalni radnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca
UVJETI: – osnovna škola (NSS)

Osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj 86/08 i 61/11), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, te dokaz da je nezaposlen.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Krapinske Toplice, www.krapinske-toplice.hr (natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Krapinske Toplice objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

UZ PRIJAVU TREBA PRILOŽITI:

  • kratak životopis
  • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
  • presliku domovnice, rodni list
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koje ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja kao i ona koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti obaviještena pisanim putem.
Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenje o prijmu u službu.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim Novinama», osobno ili preporučeno poštom, na adresu: Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel, A. Mihanovića 3. Krapinske Toplice, s naznakom « natječaj za spremača-komunalnog radnika»

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PROČELNICA
Divna Hršak-Makek

Tekst natječaja za preuzimanje

Upute kandidatima za preuzimanje

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.