Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Natječaj

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09, 8A/13, 6/14 i 4/18) i članka 7. i 9. Odluke o kioscima i pokretnim napravama /Službeni glasnik KZŽ broj 17/15) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice raspisuje

Javni natječaj

za dodjelu u zakup zemljišta za postavljanje kioska

I.

(1). Raspisuje se javni natječaj za dodjelu u zakup zemljišta za postavljanje kioska na autobusnoj stanici u naselju Krapinske Toplice (kat.čest.br. 1683 i 1691/4).
(2). Površina zemljišta koje se daje u zakup: do 12 m²
(3). Broj lokacija: 1.
(4). Početni iznos mjesečne zakupnine po m² zemljišta određuje se u iznosu od 60,00 kuna/m².

II.

(1). Zemljište se daje u zakup na vrijeme od jedne (1) godine.
(2). Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe – obrtnici, registrirani za obavljanje djelatnosti koja se može obavljati u kiosku (trgovina na malo,jednostavne ugostiteljske usluge i druge uslužne djelatnosti).

III.

(1). Pravo na zakup zemljišta ostvaruje ponuditelj koji ispunjava uvjete iz natječaja i uz to ponudi najviši iznos zakupnine.
(2). Ako sudjeluje i udovolji uvjetima natječaja, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu ima hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, pod uvjetom da prihvati ponuđenu zakupninu iz najpovoljnije ponude.
(3). U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, a u svim elementima odgovaraju uvjetima natječaja, najpovoljnija ponuda odabrat će se licitacijom. Licitacija će se provoditi i u slučaju da najpovoljniju ponudu prihvate dva ili više hrvatskih branitelja.

IV.

(1). Ponuda za zakup zemljišta obvezno mora sadržavati:
– osnovne podatke o ponuditelju: naziv ponuditelja – tvrtka, OIB, sjedište-adresa ponuditelja,
popis djelatnosti koje ponuditelj namjerava obavljati u kiosku
iznos zakupnine po m² zemljišta koju ponuditelj nudi,
dokaz da je pravna odnosno fizička osoba-obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se traži zakup zemljišta, ne stariji od 3 mjeseca;
dokaz o ostvarivanju prava prvenstva iz točke III. ovog natječaja
opis i skicu (sliku) kioska u boji s dimenzijama.
(2). Ponuda će se smatrati valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju, ukoliko je pravovremeno dostavljena i ukoliko ponuditelj nema dugovanja prema Općini Krapinske Toplice.

V.

(1). Rok za podnošenje ponuda na natječaj je 10 dana od dana objave natječaja odnosno do 02.07.2018.g. ( ponedjeljak) do 15.00 sati.
(2). Pristigle ponude javno će otvoriti Povjerenstvo za davanje u zakup javnih površina (dalje u tekstu: Povjerenstvo), istodobno s istekom roka za dostavu ponuda dana 02.07.2018.g. s početkom u 15.00 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.
(3). Postupku javnog otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponudu na natječaj ili njihovi opunomoćeni predstavnici.

VI.

(1). Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Povjerenstvo. Odluka se dostavlja svim ponuditeljima.
(2). Ponuditelji koji nisu zadovoljni odlukom Povjerenstva imaju pravo prigovora. Prigovor se podnosi Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana primitka odluke.
(3). Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Općinski načelnik i ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu zemljišta za postavljanje kioska.
(4). Budući korisnik javne površine dužan je u roku od tri mjeseca od sklapanja ugovora o svom trošku urediti lokaciju za postavljanje kioska, postaviti kiosk te snositi sve troškove priključenja na komunalne objekte i uređaje, ishoditi dokumentaciju za obavljanje djelatnosti u kiosku koja mu je potrebna prema posebnim propisima i započeti s obavljanjem djelatnosti.

VII.

Ponuda za zakup zemljišta dostavlja se u pisanom obliku – u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za javni natječaj za zakup zemljišta – ne otvaraj”, na adresu Općine, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Općinski načelnik

Ernest Svažić

Preuzmi: Natječaj u cjelosti

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.