Službene stranice Općine

Financiranje udruga

Javni natječaj

za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba u sportu općine Krapinske Toplice za 2021. godinu

Sportska zajednica Općine Krapinske Toplice poziva sportske udruge sa područja Općine Krapinske Toplice, članice SZKT-a, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Općine za 2021. godinu. Rok za prijavu je 8. svibnja 2021. bez obzira na način dostave.

Preuzmi: Tekst javnog natječaja Upute za prijavitelje OBRAZAC A – Prijavni obrazac OBRAZAC B – Obrazac proračuna OBRAZAC C – Izjava o nekažnjavanju OBRAZAC D -Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja


Javni natječaj

za financiranje projekata/programa udruga iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2021.

Općina Krapinske Toplice poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, društvene djelatnosti da se prijave na financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga u kulturi, socijalnoj skrbi ili društvenoj djelatnosti.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Jačanje kapaciteta udruga i razvoj programa i projekata u području kulture
  • Prioritetno područje 2 – Projekti i programi u području društveno-socijalnog razvoja

Za prioritetno područje kulture ukupna vrijednost natječaja iznosi 90.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 50.000,00 kuna.

Za prioritetno područje društveno-socijalnog razvoja ukupna vrijednost natječaja iznosi 110.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu ili projektu je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekta je 30 dana, a završava dana 26. veljače 2021. (petak) do 14 sati.

Prijavitelj može podnijeti jednu prijavu i ugovoriti jedan program u okviru ovog javnog natječaja

Razmatrat će se samo projekti/programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete iz Javnog natječaja.

Natječajna dokumentacija šalje se preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Općine Krapinske Toplice), na sljedeću adresu: OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice.

Preuzmi:

Javni natječaj za financiranje programa-projekata udruga za 2021.g. UPUTE PRIJAVITELJIMA NA NA JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2021.G.

Obrasci za prijavu projekta: 1. OBRAZAC OPISA PROGRAMA I PROJEKTA (OPP) 2.OBRAZAC PRORAČUNA (OP) 3. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 4. OBRAZAC IZJAVE O FINANCIRANIM PROJEKTIMA 5. OBRAZAC IZJAVE UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA 6. OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU 7. OBRAZAC IZJAVE O SUGLASNOSTI ZA UVID U KAZNENU EVIDENCIJU

Obrasci za procjenu kvalitete: 8. OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PRIJAVE

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanja: 9. OBRAZAC UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 10. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA PROGRAMA ILI PROJEKTA 11. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA PROGRAMA ILI PROJEKTA

Dodatna dokumentacija: Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Krapinske Toplice


Godišnji

plan natječaja za financiranje projekata-programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Krapinske Toplice za 2021.

Preuzmi Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za sufinanciranje programa udruga za 2021. g.