Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 40/23, 46/23, 56/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na radno mjesto viši stručni suradnik za financije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca).

Opći uvjeti

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima

Osim navedenih općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu

  • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit,
  • poznavanje rada na računalu

Na Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola. Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu sukladno članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa; isključivo za potrebe postupka) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama Narodnih novina na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice, u zatvorenoj omotnici s naznakom: Javni natječaj za prijam u službu – viši stručni suradnik za financije, ne otvarati s navedenim podacima o pošiljatelju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Nakon raspisanog Natječaja ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju Natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Prijavom na Natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Krapinske Toplice kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.