Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 40/23, 46/23, 56/23), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj).

Opći uvjeti:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Osim navedenih općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

  • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
  • položen državni ispit,
  • poznavanje rada na računalu.

Iznimno od uvjeta pod al. 1. na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovana osoba sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem ili stručnim prijediplomskim studijem ekonomske struke i koja ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ broj 74/10, 125/14 i 48/23) uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.
Na Javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu sukladno članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, sukladno članku 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položen državni ispit uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa; isključivo za potrebe postupka) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti traženu dokumentaciju.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na stranicama Narodnih novina na adresu: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, 49217 Krapinske Toplice, s naznakom: Javni natječaj za imenovanje pročelnika jedinstvenog upravnog odjela – ne otvarati s navedenim podacima o pošiljatelju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave i koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obavješteni u Zakonskom roku. Nakon raspisanog Natječaja ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju Natječaja. Protiv odluke o poništenju Natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), Općina Krapinske Toplice kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prijavom na Natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Općina Krapinske Toplice kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.