Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2024.

Temeljem članka 75. Zakona o sportu (Narodne novine broj 141/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2024. godinu (KLASA:620-01/23-01/04; URBROJ:2140-18-02-23-2), Sportska zajednica Općine Krapinske Toplice raspisuje Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2024.godinu.

I.

Sportska zajednica Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: SZKT) poziva sportske udruge sa područja Općine Krapinske Toplice, članice SZKT-a, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Općine za 2024. godinu.

Skupština Sportske zajednice Općine Krapinske Toplice potvrđuje Detaljni plan raspodjele sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2024.godinu.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2024. godinu namjenski će se rasporediti udrugama članicama SZKT-a za slijedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 • poticanja i promicanja sporta,
 • provođenja sportskih aktivnosti djeci i mladeži,
 • djelovanja sportskih udruga i Sportske zajednice,
 • sportska, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
 • planiranje, izgradnja, održavanja i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu

u ukupnim iznosima definiranim Programom javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2024. godinu.

III.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 29.030,00 EUR-a.

Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 265,44 EUR-a.

Najviši iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi: 19.000,00 EUR-a.

Očekivani broj ugovora: 4

IV.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Krapinske Toplice, članice SZKT-a, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda uz uvjet da:

 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba u sportu
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Krapinske Toplice i drugih javnih izvora
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine
 • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Zakonom
 • općim aktom imaju uspostavljen model financijskog upravljanja i kontrolu te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirane Zakonom o sportu
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata, programa javnih potreba
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća SZKT-a

V.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Općine Krapinske Toplice podnosi se u pisanoj formi i obavezno treba sadržavati slijedeće elemente:

 1. Obrazac opisa programa ili projekta – prijavni obrazac
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta
 3. Obrazac izjave o nekažnjavanju
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 5. Preslika Izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske ili Rješenja o registraciji ne stariji od 6 mjeseci.
 6. Preslika ovjerenog Statuta udruge.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se preporučeno poštom ili osobno.
Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i dostavljeni u izvorniku. Obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija biti će objavljena na službenim internetskim stranicama Općine Krapinske Toplice www.krapinske-toplice.hr.

VI.

Sportske udruge članice SZKT-a koje ne dostave prijedloge za sufinanciranje sportskih programa u 2024. godini, ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2024.godinu.

VII.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom zaključno 30 dana od objave natječaja.

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u zadanom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u Detaljan prijedlog raspodjele sredstava.

VIII.

Ponude Programa predaju se u zatvorenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

SZKT, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 49217 KRAPINSKE TOPLICE

s napomenom:

“PONUDA SPORTSKIH PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE ZA 2024. GODINU”.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 098 164 0608 ili 099 848 3386.

IX.

Sve udruge čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba u 2024. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem, pozvani na zaključenje Ugovora te su po realizaciji ugovorenih sportskih programa u obvezi dostaviti izvješće o izvršenju programa najkasnije do 28. veljače 2025. godine.

Predsjednik Sportske zajednice:
Slavko Gradiški, struč. spec. ing. sec.

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.