Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javna rasvjeta – poziv na dostavu ponude

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju javne rasvjete

Naručitelj Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja javne rasvjete, red..br. iz Plana 39/14-BN, te upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

1. Opći podaci

1.1. Podaci o naručitelju

Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice OIB: 97782176849

Odgovorna osoba naručitelja: Ernest Svažić, općinski načelnik

br. telefona: 049 232 267; br. telefaxa: 049 232 707

adresa elektroničke pošte: info@krapinske-toplice.hr

internetska adresa: www.krapinske-toplice.hr

1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice; kontakt osobe: Darko Šafranko, ing.građ., 049 232 267, 049 232 431; Divna Hršak-Makek, dipl.iur., 049 232 267, 049 501 333

1.3. Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna

2. Podaci o predmetu nabave

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je: izgradnja javne rasvjete u naselju Čret (dionica Kranjčeci-Tkalčević) i naselju Krapinske Toplice (dionica mjesno groblje), sukladno Troškovniku.

2.2. Vrsta i količina predmeta nabave određena je Troškovnikom koji je sastavi dio ovog Poziva.

Predmet nabave nudi se u cijelosti.

Ponuditelj, gospodarski subjekt, treba nuditi sve stavke Troškovnika sukladno opisu, u skladu s važećim normama i tehničkim propisima.

Ukoliko neki od ponuditelja nude (sukladno opisu u troškovniku) jednakovrijedne proizvode, dužni su u ponudi, na za to predviđenim praznim mjestima u troškovniku, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu jednakovrijednog proizvoda koji se nudi, te ostale podatke koji se odnose na proizvod, a zadani su u opisu stavke. Ponuditelj treba dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. Dokaz jednakovrijednosti mora podnijeti ponuditelj prikladnim sredstvima.

Ukoliko se iz dostavljenih dokaza jednakovrijednosti ne mogu usporediti svi parametri iz opisa stavke u Troškovniku, dokaz jednakovrijednosti neće se prihvatiti kao sukladan.

2.3. Troškovnik

Troškovnik predmeta nabave – čini sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj je obvezan popunjeni Troškovnik ovjeriti potpisom odgovorne/ovlaštene osobe i pečatom tvrtke ponuditelja.

2.4. Početak i rok izvršenja ugovora

Odmah nakon potpisivanja ugovora, a trajanje izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana. Rok za potpisivanje ugovora je najkasnije u roku od 5 dana od dana dostave odluke o odabiru.

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude u cjelosti s obrascem

Troškovnici: ČRET – javna rasvjeta MJESNO GROBLJE – javna rasvjeta

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.