Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Javna nabava

Na osnovi članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09, 8A/13, 6/14 i 4/18), članka 16. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ br. 14/17), rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude u provedenom postupku jednostavne nabave, u predmetu nabave: Sanacija klizišta u Topličkoj ulici, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 3/18-JNP Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi slijedeću

Odluku o odabiru

1. U postupku jednostavne nabave – u predmetu nabave: Sanacija klizišta u Topličkoj ulici, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 3/18-JNP, javnog naručitelja: Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3. Krapinske Toplice; OIB: 97782176849, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 15. Odluke o provedbi postupka nabave, odabire se ponuda ponuditelja MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, trg kralja Petra Svačića 4, cijena ponude 210.005,00 kuna bez PDV-a.

2. Na postupak provedbe jednostavne nabave i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

3. Ova Odluka dostaviti će se svakom ponuditelju u postupku putem e-mail adrese.

Obrazloženje

Naručitelj – Općina Krapinske Toplice provela je postupak jednostavne nabave , u predmetu nabave: Sanacija klizišta u Topličkoj ulici, evidencijski broj nabave/redni broj iz Plana nabave 3/18-JNP, s ciljem sklapanja ugovora o nabavi.

U postupku je utvrđeno:

  • da je postupak nabave započeo danom slanja poziva na adrese tri ponuditelja dana 11.07.2018.g., i to:MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, trg kralja Petra Svačića 4, e-mail: mbtransgradnja@net.hr; NPT obrt za prijevoz, komunalne radove, trgovinu i niskogradnju, Anđelko Krištofić, Klokovec 266, Krapinske Toplice; e-mail: kristofic20@gmail.com i MAGRA GRADITELJSTVO, Mladen Antolić, Čret 25, Krapinske Toplice; e-mail: mladen.antolic@kr.t-com
  • da su pozvani gospodarski subjekti uredno zaprimili poziv za dostavu ponude, te da je poziv za dostavu ponude istovremeno objavljen i na službenim stranicama Općine Krapinske Toplice
  • da je otvaranje ponuda provedeno dana 19.07.2018.g. s početkom u 15:00 i da je do roka za dostavu ponuda zaprimljena jedna (1) ponuda, i to ponuditelja : MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, trg kralja Petra Svačića 4, cijena ponude 210.005,00 kuna bez PDV-a
  • da je vrijednost predmeta nabave procijenjena na 190.000,00 kuna.

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda Povjerenstvo za nabavu utvrdilo je da je ponuda ponuditelja MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina prihvatljiva ponuda budući da je ponuditelj, prema traženim uvjetima i zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda, dokazao uvjete sposobnosti za izvršenje predmeta nabave.

Temeljem kriterija za odabir ponude: najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim uvjetima i zahtjevima postupka jednostavne nabave s najnižom cijenom za cjelokupni predmet nabave, Povjerenstvo za nabavu utvrdilo je da u ovom predmetu nabave ponuda ponuditelja MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, trg kralja Petra Svačića 4, ujedno i ponuda s najnižom cijenom za predmet nabave odnosno najpovoljnija ponuda.

Obzirom na činjenicu da je cijena najpovoljnije ponude viša od procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno viša od planiranih sredstava za predmet nabave, prije donošenja Odluke o odabiru sredstva za izvršenje predmeta nabave osigurana su izmjenom Proračuna odnosno preraspodjelom sredstava planiranih u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2018.g.

Sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Točka 1b) Zakona o javnoj nabavi („Narodne Novine broj: 120/16) u ovom predmetu nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Slijedom utvrđenoga, a na temelju članka 16. stavka 1. i članka 18. Odluke o provedbi postupka nabave donijeta je odluka kao u izreci.

Općinski načelnik
Ernest Svažić

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.