Search
Close this search box.

Službene stranice Općine Krapinske Toplice

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Poziv na dostavu

ponude za izgradnju nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta, red.br. iz Plana nabave 31/14-BN, te Vam upućujemo ovaj

Poziv na dostavu ponude

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave  propisan Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 19. stavku 7. Odluke o provedbi postupka nabave (Službeni glasnik KZŽ broj 36/13) sposobnost ponuditelja mora postojati u trenutku otvaranja ponuda.

1. Opći podaci

1.1. Podaci o naručitelju:

Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, OIB: 97782176849

Odgovorna osoba naručitelja: Ernest Svažić, općinski načelnik

br. telefona: 049 232 267;   br. telefaxa: 049 232 707

adresa elektroničke pošte: info@krapinske-toplice.hr

internetska adresa: www.krapinske-toplice.hr

1.2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice

kontakt osobe: Darko Šafranko, ing.građ., 049 232 267, 049 232 431 / Divna Hršak-Makek, dipl.iur., 049 232 267, 049 501 333

1.3. Procijenjena vrijednost nabave: 88.000,00 kuna

2. Podaci o predmetu nabave

2.1. Opis predmeta nabave: Predmet  nabave je: Izgradnja nerazvrstanih cesta – asfaltiranje ulica i cesta:
  1. II. odvojak  Ulice J. Badla u naselju Krapinske Toplice (60 m¹)
  2. naselje Klokovec, odvojak prema K.Gežinu (100 m¹)
  3. naselje Selno, odvojak Biraki (100 m¹), sukladno Troškovniku.
2.2. Vrsta i količina predmeta nabave određena je Troškovnikom koji je sastavi dio ovog Poziva.

Predmet nabave nudi se u cijelosti.

Ponuditelj, gospodarski subjekt, treba nuditi sve stavke Troškovnika sukladno opisu, u skladu s važećim normama i tehničkim propisima.

2.3.  Troškovnik

Troškovnik predmeta nabave –  čini sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Ponuditelj je obvezan popunjeni Troškovnik ovjeriti potpisom odgovorne/ovlaštene osobe i pečatom tvrtke ponuditelja.

2.4.  Početak i rok izvršenja ugovora:

odmah nakon potpisivanja ugovora, a trajanje izvršenja ugovora je 30 kalendarskih dana. Rok za potpisivanje ugovora je najkasnije u roku od 5 dana od dana dostave odluke o odabiru.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Poziv na dostavu ponude u cjelosti

Asfaltiranje MO SELNO (Biraki)

Asfaltiranje MO KLOKOVEC (Kruno Gežin)

Asfaltiranje MO K. Toplice (kod Crkve)

 

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće. Odabirom opcije PRIHVATI I ZATVORI slažete se s uporabom kolačića. Više o njihovoj uporabi saznajte u našoj Politici kolačića.