Službene stranice Općine

Arhiva dokumenata

grb50pxHOpćina Krapinske Toplice – dokumenti

Na ovoj se stranici nalaze svi dokumenti koji su objavljeni na službenim stranicama Općine Krapinske Toplice do 1.3.2014. godine.

Napomena: dokumenti su nerazvrstani i nasumično poredani. Do njih se također može doći i preko drugih podstranica stranica ovisno o njihovom sadržaju i namjeni.

Sastav Općinskog vijeća do 2017. Plan raspodjele kamenog materijala za 2012 Plan raspodjele kamenog materijala za 2011.godinu Plan raspodjele kamenog materijala u 2010.g. Plan raspodjela kamenog materijala za 2008.g. Prva izmjena programa održavanja za 2010.g. Prva izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g. Prva izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.g. Prva izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Krapinske Toplice u 2009.g. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Krapinske Toplice u 2010.g. Duga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g. Druga izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.g. Prva izmjena programa gradnje za 2010.g. Prva izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011.g. Prva izmjena programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2009. g na području Općine Krapinske Toplice Prva izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2012.g. Prva izmjena Program gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture z a2013.g. Program gradnje za 2012.g Program gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture za 2013.g. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2010.g na području Općine Krapinske Toplice Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011 godini Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g. Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture zs 2012.g. Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g. odluka – porezi Odluka o izmjeni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti odluka – ugostiteljska djelatnost Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine_2013 Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Odluka o odabiru ponuditelja za davanje koncesije za dimnjačarske poslove Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom odvozu komunalnog otpada Odluka o postupku javne nabave_2013 Odluka o obvezatnom korištenju komunalnih usluga održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i od Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije Odluka o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije Odluka o izmjeni Odluke o provođenju postupka javne nabave Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora 2009 Odluka o provođenju postupka javne nabave_201312 Odluka o nerazvrstanim cestama_2014 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade Ispravak Odluke o izmjenam i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Odluka o o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Krapinske Toplice Odluka o izmjenam i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o komunalnoj naknadi Odluka o komunalnom redu Zaključak o dojeli proznanja Općine Krapinske Toplice Zaključak o dodjeli zahvalnica 2011 Zaključak o dodjeli priznanja_v2 Zaključak o dodjeli priznanja Zaključak o dodjeli priznanja-zahvalnica 2010 Zaključak o dodjeli priznanja 2012 Zaključak o dodjeli priznanja 2011 Zaključak o dodjeli priznanja 2010 Zaključak o dodjeli javnog priznanja – Zahvalnice Zaključak o broju i visini stipendija_2013 Odluka o izmjenama odluke o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice Odluka o grbu i zastavi Općine Krapinske Toplice Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika iz radnog odnosa Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Odluka o visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Odluka o o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela obavijest obavijest o obvezi plaćanja komunalne naknade obrazac-komunalna naknada obrazac-porez na tvrtku obrazac-kuće za odmor obavijest o obvezi plaćanja poreza upute kandidatima natječaj Posebni dio 2012.g. polugodišnji obračun-naslovna strana polugodišnji obračun-4. dio polugodišnji obračun-3. dio polugodišnji obračun-2. dio Odluka o prvoj izmenji Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2012.g. – naslovna stranica Odluka o projekciji proračuna 2009-2011 Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Krapinske Toplice za 2012.g. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2010.g ODLUKA O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2008. ODLUKA O POLUGODIŠNJEM PRORAČUNU Odluka o polugodišnjem obračunu Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2011.g. Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna 2012- rashodi Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna 2012- prihodi Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna 2012- posebni dio Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna 2012- naslovna ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2009.g. Odluka o izvršenju Poračuna 2008.g.- 2007-12-14 Odluka o izvršavanju proračuna za 2011 g Odluka o izvršavanju proračuna za 2012.g Odluka o izvršavanju Proračuna za 2013.g. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2014.g. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2010.godinu Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2009.godinu ODLUKA O GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE ZA 2009. GODINU naslovna reb 2012 II IZMJENA 3.RAZ II IZMJ.2012.RASH. II IZMJ.2012.PRIH II rebalans proračuna 2009 godine I rebalans proračuna 2009 godine I izmjena proračuna za 2012.g.-rashodi I izmjena proračuna za 2012.g.-Posebni dio I izmjena proračuna za 2012.g.- prihodi Godišnji obračun Proračuna za 2012.g. rashodi 3 Godišnji obračun proračuna za 2012.g. prihodi 2 Godišnji obračun proračuna za 2012.g. posebni dio 4 Godišnji obračun proračuna za 2012.g. – naslovna 1. Godišnji obračun proračuna za 2010g 4.- odluka o proračunu Općine K.Toplice za 2014.g. 4.- Odluka o drugoj izmjeni Proračuna Općine K.Toplice za 2013.g. 3.raz.2013.g. 3.raz ras2013. 3.raz pos.dio2013. 3.- Odluka o Proračunu Općine K.Toplice za 2014.g. 3.- Odluka o drugoj izmjeni proračuna Općine K.toplice za 2013.g. 2.- odluka o proračunu Općine K.Toplice za 2014.g.prih 2 -Odluka o drugoj izmjeni proračuna Općine K.Toplice za 2013.g. 1.- Odluka o proračunu Općine K.Toplice za 2014.g.nasl.2014. 1. -Odluka o drugoj izmjeni Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2013.g. Račun rashoda.2012.g. Račun prihoda 2012.g. prva izmjena proračuna-naslovna stranareb.2013.nasl. prva izmjena proračuna-4. dio prva izmjena proračuna-3. dio prva izmjena proračuna-2. dio Prva izmjena Proračuna za 2010.g. Proračun Općine Krapinske Toplice – 1. izmjena Proračun 2012.god. Proračun 2011.rashodi Proračun 2011.prihodi Proračun 2011 Proračun 2011.naslovna Proračun 2011.- posebni dio Proračun 2011 – Račun rashoda Proračun 2011 – Račun prihoda Proračun 2011 – prvi rebalans – naslovna Proračun 2011 – Posebni dio PRORAČUN 2010.G. PRORAČUN 2009.G Proračun 2008 II izmjena PROR.NASL.2013 Projekcija proračuna za razdoblje 2010-2012. g Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Statut Općine Krapinske Toplice 9taSjednicaMaterijali_2dio 9taSjednicaMaterijali_1dio Poziv i Točka 1. Treća izmjena Plana nabave za 2013.g. registar ugovora u 2013.g. II registar svih ugovora 2012.g -II dio Prva izmjena Plana nabave za 2013 plan nabave za 2014.g. Plan nabave za 2013. godinu Odluka o provođenju postupka javne nabave_201312 Odluka o postupku javne nabave_2013 Izjava o postojanju_nepostojanju sukoba interesa_201308 Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa_201307 Druga izmjena Plana nabave za 2013.g. 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 1. Korištenje i namjena površina 3b. Područja posebnih ograničenja 3a. Područja posebnih uvjeta korištenja 2c. Vodnogospodarski sustav 2b. Energetski sustav 2a. Prometni sustav 1A_UPU_KT_NAMJENA 1. sjednica – odluke, zaključci i rješenja 04_Gradj_podr_DONESEN PLAN-4.1 04_Gradj_podr_DONESEN PLAN-4.2 04_Gradj_podr_DONESEN PLAN-4.3 04_Gradj_podr_DONESEN PLAN-4.4 04_Građevinska područja_4.1 04_Građevinska područja_4.2 04_Građevinska područja_4.3 4b. Oblici korištenja 4a. Način gradnje 4.4_Gradj_podr_PPza ponovnu JR 4.3_Gradj_podr_PPza ponovnu JR 4.2_Gradj_podr_PPza ponovnu JR 4.1_Gradj_podr_PPza ponovnmu JR 04_Građevinska područja_4.4 29. sjednica Općinskog vijeća – poziv 2008.g.-program gradnje 2008.-program održavanja Anketni upitnik o stambenim potrebama – POS Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje Biračka mjesta – rješenje Cijenik usluga ukopa Dječji vrtić Maslačak_oprema_TRO_B_garderobe_ zaposleni_13-03-07 Dječji vrtić Maslačak -prilog Troškovnika- sheme namještaja Dječji vrtić Maslačak – nabava namještaja – Dokumentacija za nadmetanje – Dječji vrtić Maslačak – Natječaj za upis djece u 2013-2014 odgojno obrazovnu godinu Dan općine – ponuda Četvrta izmjena plana nabave za 2012.g. Cjenik za odvoz komunalnog otpada Dnevni red-7. sjednica Opcinskog vijeca 2013.god. Dokumentacija za javnu nabavu – Izgradnja javne rasvjete Dokumentacija za javnu nabavu – Uređenje cestovnog prilaza prema Osnovnoj školi Dokumentacija za nadmetanje – Dimnjačarski poslovi Dokumentacija za nadmetanje – NABAVA OPREME ZA DJEČJI VRTIĆ Dokumentacija za nadmetanje – sanacija i vanjsko uređenje Doma kulture Dokumentacija za nadmetanje Marija Magdalena dokumentacija za nadmetanje Dokumentacija za nadmetanje-prijevoz pokojnika Dokumenti sa 30. sjednice vijeća Dopuna izvješća o troškovima izborne promidžebe Druga izmjena Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2012.g. Druga izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g. DV Maslačak – Natječaj za upis djece 2012-2013 DV Maslačak – zahtjev za upis djeteta 2012-2013 EKO-FLOR PLUS d.o.o. – Obavijest o pokretanju ovršnih postupaka Etički kodeks II dopuna izvješća o troškovima izborne promidžbe Ispravak četvrte izmjene plana nabave za 2012.g. Izjava – natječaj za dodjelu stipendija za nadarene učenike-studente Izjava o postojanju_nepostojanju sukoba interesa_201308 Izjava o postojanju-nepostojanju sukoba interesa_201307 Izjava podnositelja zahtjeva – natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Izjava roditelja – natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Izmjena i dopuna Plana prijma na stručno osposobljavanje za 2012.g. Izvješće o izvršenju Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2012.g. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Krapinske Toplice za 2009. g Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja u 2011g Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2012.g. Izvješće o sustavu zaštite i spašavanja i smjernice za 2012.g. Izvješće o troškovima izborne promidžbe Javna nabava-pregled sklopljenih i izvršenih ugovora u 2011 godini Javna rasprava o prijedlogu prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti – tekst natječaja Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti Javni poziv – Savjet mladih Javni poziv vlasnicima zgrada Javni poziv za dodjelu priznanja Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Krapinske Toplice Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova savjeta mladih Katalog informacija Konačna lista za dodjelu stipendija konačni rezultati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Krapinske Toplice Lista kandidata za izbor Savjeta mladih Lista za izbor članova savjeta mladih Općine Krapinske Toplice NACRT ODLUKE _ PPJR za ponovnu javnu NACRT ODLUKE _ PPJR-predaja NACRT ODREDBI _ PPJR-predaja naslovna reb 2012 Natječaj – kameni materijal – obrazac ponude Natječaj – kameni materijal – upute za izradu ponuda Natječaj – kameni materijal Natječaj – održavanje cesta – obrazac ponude Natječaj – održavanje cesta – upute za izradu ponuda Natječaj – održavanje cesta Natječaj – održavanje javne rasvjete Natječaj – prijam u službu – komunalni referent – upute i obavijesti kandidatima Natječaj – prijam u službu – komunalni referent Natječaj – prometna signalizacija Natječaj vrtić – 2009-2010 Natječaj za dodjelu stipendija za 2009_2010. školsku godinu za nadarene učenike i studente Natječaj za dodjelu stipendija za 2010-2011 školsku godinu za nadarene učenike i studente – obrasci Natječaj za dodjelu stipendija za 2010-2011 školsku godinu za nadarene učenike i studente Natječaj za dodjelu stipendija za 2011-2012 školsku godinu za nadarene učenike i studente – OBRASCI Natječaj za dodjelu stipendija za 2011-2012 školsku godinu za nadarene učenike i studente Natječaj za dodjelu stipendija za 2011-2012 školsku godinu za učenike i studente – OBRASCI Natječaj za dodjelu stipendija za 2011-2012 školsku godinu za učenike i studente natječaj za dodjelu stipendija za nadarene studente Natječaj za dodjelu stipendija za nadarene učenike i studente 2012-2013 Natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente 2012-2013 Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2009_2010. školsku godinu Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2010-2011 školsku godinu – obrasci Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2010-2011 školsku godinu natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 20132014.g. Natječaj za prijam u službu – stručni suradnik za komunalno gospodarstvo – upute i obavijesti Natječaj za prijam u službu Natječaj za upis djece u 2010_2011 odgojno-obrazovnu godinu – Dječji vrtić _Maslačak_ Natječaj za upis u dječji vrtić i jaslice 2011g Natječaj-kameni materijal Obavijest – odvoz smeća Obavijest – oglas za prijam namještenika _komunalnog radnika_ u Jedinstveni upravni odjel Obavijest – pravo na pristup informacijama Obavijest – pravo na pristup informacijama_v2 Obavijest – pravo na pristup informacijama_v3 Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za radno mjesto spremač-komunalni radnik (1) Obavijest o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Krapinske Toplice Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih Obavijest o namjeri davanja koncesije – Dimnjačarski poslovi Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti Obavijest o namjeri davanja koncesije OBAVIJEST O OBVEZI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I POREZA Obavijest o promjeni poslovnog računa Obavijest- oglas za prijam službenika_službenice u Jedinstveni upravni odjel Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Obavijest u svezi primjene članka 5c Zakona o javnoj nabavi v2 Obavijest u svezi primjene članka 5c Zakona o javnoj nabavi Obavijest vezana uz natječaj za prijam u službu – stručni suradnik za komunalno gospodarstvo 2011-02-14. Obavijest vezana za natječaj – prijam u službu – komunalni referent Objava – lokalni izbori Objava biračima – izbori za EU parlament objava oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme-spremač objava oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme-spremač-komunalni radnik Objava rezultata natječaja za upis djece u vrtić za 2009_2010 odgojno obrazovnu godinu Obrasci – osnivanje savijeta mladih Obrasci ponude – prijevoz pokojnika Obrasci uz natječaj za dodjelu stipendija za nadarene učenike i studente Obrasci uz natječaj za dodjelu stipendija za učenike i studente obrasci uz zahtjev za dodjelu učeničke-studentske stipendije obrasci za dodjelu stipendije za nadarene studente Obrazac – IZJAVA – kandidatura za člana savjeta mladih Obrazac – Prijedlog liste kandidata za članove savjeta mladih OBRAZAC – zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta Obrazac ponude – natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Krapinske Toplice Obrazac ponude za sanaciju asfaltnog sloja na nerazvrstanim cestama Obrazac ponude za sanaciju i vanjsko uređenje Doma kulture obrazac za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova savjeta mladih Odbor za predstavke i pritužbe Odbor za razvojene projekte i investicije_2013 Odluka – Eko-Flor cijene Odluka – nabava kamenog materijala – ponovljeno Odluka – natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Krapinske Toplice Odluka – održavanje cestovnih površina – natječaj ponovljeno Odluka – presvlačenje cesta – natječaj Odluka – suglasnost na parcelaciju – Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Odluka – ukop pokojnika Odluka – Upravno vijeće DV Maslačak odluka – vrtić-financiranje Odluka – zimsko održavanje Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Krapinske Toplice Odluka o ciljanoj izmjeni i dopuni Prostornog plana Odluka o dodjeli stipendija za 2011-2012. godinu Odluka o donošenju prostornog plana Odluka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Krapinske Toplice u 2010. g Odluka o donošenju smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja u 2013.g. ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA KRAPINSKE TOPLICE Odluka o došenju plana gospodarenja otpadom u Općini do 2015 godine Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Odluka o financiranju političkih stranaka Odluka o financiranju programa Pomoć u kući Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu društva Komunalno-Zabok d.o.o. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu Društva Zagorski vodovod d.o.o. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu LAG-a Odluka o imenovanju službenika za informiranje Odluka o imenovanju službenika za informiranje_v2 Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole Odluka o izboru članova savjeta mladih Odluka o izboru osobe za komunalnu djelatnost – sanacija asfaltnog sloja Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – prometna signalizacija Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti nabava i prijevoz kamenog materijala Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti nabava kamenog materijala Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti obnova, nabava, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti sanacija i popravak asfaltnog sloja na nerazvrstanim cestama odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti sanacija udarnih rupa na asfaltiranim nerazvrstanim cestama Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Krapinske Toplice Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova ukopa pokojnika na mjesnom groblju Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova zimsko održavanje nerazvrstanih cesta Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih_2013 Odluka o izboru predsjednika Savijeta mladih Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savijeta mladih Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni UPU-a Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Krapinske Toplice Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odluka o izmjenama odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obvezi priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Odluka o izmjeni odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednje škole Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Krapinske Toplice Odluka o javnoj nabavi – Izgradnja javne rasvjete Odluka o javnoj nabavi – Uređenje cestovnog prilaza prema Osnovnoj školi ODLUKA o kapitalnom projektu – Izgradnja vrtića kt_promet_20131128_urbanisticki_elaborat_web2 Odluka o konačnim redosljednim listama za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Odluka o konačnim redosljednim listama za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za nadarene Odluka o kupnji zemljišta Odluka o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela Odluka o naknadi troškova za rad zamjenika Općinskog načelnika Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Krapinske Toplice Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalnih poslova prijevoza pokojnika Odluka o odabiru Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za općinskog načelnika Odluka o održavanju ponovljenih izbora – drugi krug za načelnika Općine Odluka o odvodnji otpadnih voda Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Odluka o osnivanju odbora za razvojne projekte i investicije Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Krapinske Toplice Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća_2013 Odluka o osnivanju stožera spašavanja Općine Krapinske Toplice Odluka o osnivanju stožera zaštite i spašavanja Odluka o otkazu obavljanja poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Odluka o poništenju natječaja za komunalnog referenta Odluka o prijevozu učenika srednjih škola Odluka o priključenju za postupke prije donošenja odluke Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Krapinske Toplice Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2014.g. odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Odluka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa između općine i Veček Stjepana Odluka o socijalnoj skrbi Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Odluka o uvjetima držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima, te napoštenim i izgubljenim životinjama. ODLUKA o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone Odluka o zaduživanju – financiranje kapitalnog projekta Izgradnja Dječjeg vrtića Maslačak Odluka o zonama sanitarne zaštite termalnog izvorišta Krapinske Toplcie Odluka Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja Odluka prijevoz pokojnika_2013 Odluka vijeća o korištenju sred.šumskog doprinosa Odluke vijeća sa 28. sjednice 19.11.2008 Oglas za prijam namještenika (komunalnog radnika) u Jedinstveni upravni odjel Oglas za prijam službenika_službenice u Jedinstveni upravni odjel Opći tehnički uvjeti za izgradnju-asfaltiranje nerazvrstanih cesta Općinska knjižnica – prva izmjena Plana nabave za 2013. Općinska knjižnica – plan nabave za 2012. godinu Osnivanje LAG-a Osnivanje Općinske knjižnice P_1.a. NAMJENA POVRSINA_DONESEN PLAN-Model P_1.a._namjena. PP za ponovnu JR P_1.a.NAMJENA P_1.b.KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA-promet P_2.a.INFRA-ENERGETSKI SUSTAVI P_2.b.INFRA-VODNOGOSP P_3.a.UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA-Ekoloska mr HR P_3.b.UVJETI KORISTENJA-GRADITELJSKA BASTINA P_3.b.UVJETI KORIŠTENJA.PP za ponovnu JR P_3.c. UVJETI KORIŠTENJA.PP za ponovnu JR P_3.c.UVJETI KORIŠTENJA-podrucja pos. ogran.u kor P_3.d.UVJETI KORIŠTENJA-podrucja pos. ogran.u kor P_3.e. UVJETI KORIŠTENJA.PP za ponovnu JR P_3.e.UVJETI KORIŠTENJA-podrucja prim.pos.mj.urdj. i zastite Plan gospodarenja otpadom u Općini Krapinske toplice do 2015. g Plan nabave 2013. Općinska knjižnica Plan prijama u službu u Općinu Krapinske Toplice Plan prijema u službu Općine Krapinske Toplice Plan prijema u službu za 2012 Plan prijema u službu Plan prijma u službu za 2013.g. Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2010.g Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2011.g. Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi u 2013.g. Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2012.g. Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za 2014.g. Plan sanacije asfaltnih površina za 2008.g. Plan sanacije asfaltnih površina za 2009.g Plan stručnog osposobljavanja za 2012.g. Plan zaštite i spašavanja Ponovljena javna rasprava – prostroni plan uređenja Ponovljena odluka o početku javne nabave – obnova Doma kulture Ponovni javni poziv za pokretanje postupka osnivanja Savjeta mladih Popis korisnika donacija u razdoblju od 01.01. do 31.05.2013.g. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Poslovnik o radu Općinskog poglavarstva Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice Poslovnik o radu Savjeta mladih Poslovnik općinskog vijeća Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode_2013 Povjerenstvo za stipendije Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja 2013 Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja za 2012.g. Poziv za nadmetanje – Izgradnja Dječjeg vrtića Maslačak Poziv za nadmetanje – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji građevine Dječji vrtić Maslačak Pravilnik – dodjela stipendija Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija Pravilnik – SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Pravilnik o dodatku na uspješnost u radu Pravilnik o godišnjem odmoru Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Krapinske Toplice Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika-prijedlog Prestanak mandata vijećnika Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice PRIJEDLOG UGOVORA – PRIJEVOZ POKOJNIKA Prilog troškovnika-sheme bravarskih stavki Prilozi za 27. sjednicu Općinskog vijeća PRIVREMENI OBRAČUN TROŠKOVA IZBORA I IZBORNOG KRUGA PRIVREMENI OBRAČUN TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2013 PRIVREMENI OBRAČUN TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA II KRUG Procjena ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća program – šport za 2008.g. Program javnih potreba u kulturi za 2010.g. Program javnih potreba u kulturi za 2011.g. Program javnih potreba u kulturi za 2012.g Program javnih potreba u kulturi za 2013.g. Program javnih potreba u sportu za 2013.g. Program javnih potreba u sportu za 2014.g. Program javnih potreba u športu u 2010.g. Program javnih potreba u športu za 2011.g. Program javnih potreba u športu za 2012.g PROGRAM KORIŠT.SRED.OD ŠUMSKOG DOPRINOSA Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2010.g. Program korištenja sredstava od prodaje stanova za 2013.g. Program korištenja sredstava od prodaje stanova Program korištenja sredstava od prodaje stanova-2012.god. Program korištenja sredstava od šumskog doprinosa za 2013.g. Program korištenja sredstava od šumskog doprinosa Program korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2010.g Program korištenja sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa Program održavanja čistoće javnih površina u zimskom periodu PROGRAM RASP.SRED.OD PRODAJE STANOVA U 2009.G. Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g. Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u 2014.g. program-kultura za 2008.g. prostorni plan odluka Prva izmjena Plana rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi Prva izmjena Programa javnih potreba u kulturi u 2012.g. Prva izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2009.g. Prva izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2011.g. Prva izmjena programa javnih potreba u kulturi Prvo pojašnjenje troškovnika i dokumentacije za nadmetanje u predmetu nabave -Nabava opreme za Dječji vrtić Maslačak Redoslijedna lista za dodjelu stipendija za 2010-2011 školsku godinu za nadarene učenike i studente Redoslijedna lista za dodjelu stipendija za 2011-2012 školsku godinu za nadarene učenike i studente Redoslijedna lista za dodjelu stipendija za 2011-2012 školsku godinu za učenike i studente Redoslijedna lista za dodjelu stipendija za nadarene učenike i studente za 2012-2013.g. ŽIP – Rješenje o imenovanju izbornog povjerenstva Zbirna lista kandidata za izbor načelnika Zbirna lista kandidata za izbor članova općinskog vijeća Zapisnik za verifikaciju s 28. sjedinice Općinskog vijeća Zapisnik prijevoz pokojnika_2013 Zapisnik – zimsko održavanje Zapisnik – ukop pokojnika Zapisnik – prijevoz pokojnika Zaključak-sufinanciranje osjemenjivanja goveda Zaključak za Sve Svete 2010 Zaključak -prestanak mandata Marcela Gradiški Zaključak Općinskog vijeća o podnijetoj ostavci Zaključak Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na odluku Općinskog načelnika o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Zaključak o utvrđivanju početka mandata zamjenice člana Općinskog vijeća Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne škole Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika Osnovne škole Krapinske Toplice Zaključak o provođenju javne rasprave o Prometnom elaboratu Zaključak o prihvaćanju izvješća o zaduživanju u 2012.g. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje stanova Zaključak o prihvačanju Izvješća o korištenju sredstava uplaćenih na ime šumskog doprinosa u 2012.g. Zaključak o prihvačanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.g. Zaključak o prihvačanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2012.g. Zaključak o prihvačanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2012.g. zaključak o prihvačanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2012.g. Zaključak o odobrenju za izvođenje radova bušenja Zaključak o korištenju sredstava proračunske zalihe Zaključak o broju i visini stipendija_2013 Zaključak o broju i visini stipendija Zahtjev za dodjelu stipendije za nadarene učenike-studente Zahtjev za dodjelu stipendije za učenike-studente ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Zahtjev za pristup informacijama Zahtjev za upis djeteta u vrtić 2011 Zaključak – prestanak mandata Zaključak o broju i visini stipendija 2012-2013 Upute za smanjenje broja komaraca Upute ponuditeljima – natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti Upute natjecateljima za izradu ponude za sanaciju asfaltnog sloja Upute i obavijesti – oglas za prijam službenika_službenice u Jedinstveni upravni odjel Upute i obavijesti – oglas za prijam namještenika (komunalnog radnika) u Jedinstveni upravni odjel upute i obavijesti kandidatima UPU_KT_NOVO 1_NAMJENA Upit poduzetnicima0001 Ugovori sklopljeni u 2010.g_v2 Ugovori sklopljeni u 2013.g. Ugovori izvršeni u 2010.g. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i vanjskom uređenju Doma kulture Udruga Sv.Juraj Jurjevec Troškovnik za nabavu opreme za kuhinju i praonicu rugblja Troškovnik radova za sanaciju i obnovu kapele Svete Marije Magdalene Troškovnik radova -prilagodba prilaza i ulaznog prostora Troškovnik radova na adaptaciji kapele Sv. Marije Magdalene (II. faza) Troškovnik – zimsko održavanje TROŠKOVNICI RADOVA Troškovnici – natječaj za obavljanje komunalne djeltnosti TEKST_UPU_2013 Staza 3 Staza 2 Staza 1 socijalni program za 2008.g. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 2011g Sazetak_za javnost_ponovna JR_PPUO Krapinske Toplice Sazetak za PPJR-predaja_28_02_2011 Rješenje-zbirno VIJEĆE – KONAČNO_v2 Rješenje-zbirno VIJEĆE – KONAČNO Rješenje-zbirno – NAČELNIK Rješenje osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima_2013 Rješenje o razrješenju Predsjednika Socijalnog vijeća Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe – izmjena Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća_ Rješenje o izboru predsjednice Općinskog vijeća Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predjednika i članova Odbora za financije i proračun Rješenje o određivanju biračkih mjesta Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popise birača Rješenje o razrješenju člana Odbora za financije i proračun Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Rješenje o izboru Odbora za statut i poslovnik Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Rješenje o izboru Odbora za finacije i proračun_2013 Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva Rješenje o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Rješenje o imenovanju ravnatelja DV Maslačak Rješenja sa 3. sjednice općinskog vijeća – razrješenja sa dužnosti Rješenje – lista kandidata za izbor članova općinskog vijeća Rješenje – lista kandidata za izbor načelnika Rješenje o o određivanju glasačkih mjesta Rješenje o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje financijskim sredstvima Općine Rješenje o imenovanju osoba ovlaštenih za raspolaganje financijskim sredstvima s žiro računa Općine Rješenje o imenovanju Povjerenstva za učeničke i studentske stipendije REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA Rezultati izbora za općinskog načelnika OKT Rezultati izbora za općinsko vijeće OKT Rezultati izbora II krug – za Načelnika Općine Krapinske Toplice Rezultati izbora – za Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice Rezultati izbora – za Načelnika Općine Krapinske Toplice REKAPITULACIJA Redosljedna lista za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2009_2010. školsku godinu Redosljedna lista za dodjelu stipendija za nadarene učenike i studente za 2009_2010. školsku godinu Redoslijedna lista za nadarene studente_2013-2014