Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 34/10) vršiteljica dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na radno mjesto administrativni referent – jedan izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne struke ili gimnazija,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

U “Narodnim novinama” broj 5/17 od 18. 1. 2017. g. Općina Krapinske Toplice objavila je natječaj za prijam u službu. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”

Preuzmi: Natječaj u cjelosti natjecaj-admin-ref-upute

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 34/10) vršiteljica dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Krapinske Toplice na radno mjesto stručni suradnik za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti:

 •  sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske struke,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uvjet stručnog znanja ( stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu građevinske struke.

U “Narodnim novinama” broj 5/17 od 18. 1. 2017. g. Općina Krapinske Toplice objavila je natječaj za prijam u službu. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”

Preuzmi: Natječaj u cjelosti natjecaj-strucni-sur-upute

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) članka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 22/10) i članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ broj 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice raspisuje

Natječaj

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili građevinske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine.

U “Narodnim novinama” broj 5/17 od 18. 1. 2017. g. Općina Krapinske Toplice objavila je natječaj za prijam u službu. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Preuzmi: Natječaj u cjelosti natjecaj-procelnik-ca-upute

Javni natječaji ili pozivi

Na temelju članka 8.st.1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15) te članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09, 8A/13 i 6/14) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donosi

Godišnji plan

raspisivanja javnih natječaja ili poziva Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2017.

I.

Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja ili poziva Općine Krapinske Toplice za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2017. g. (dalje u tekstu Godišnji plan) definiraju se javni natječaji ili pozivi (dalje u tekstu: natječaj) za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2017. g., koje će Općina Krapinske Toplice raspisivati tijekom 2017. g., programsko područje (djelatnost), ukupan iznos raspoloživih sredstava za pojedino programsko područje,(djelatnosti), najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i očekivani broj programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja. Nastavi čitati

Natječaj

Natječaj

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice Krapinske Toplice

Općina Krapinske Toplice raspisala je natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Općinske knjižnice Krapinske Toplice (reizbor). Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” dana 11. 1. 2017. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Preuzmi: Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice u cjelosti

 

Izgradnja nogostupa

Naručitelj, Općina Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice, pokrenula je postupak nabave u predmetu nabave: Izgradnja nogostupa. Zainteresiranim gospodarskim subjektima upućujemo

Poziv za dostavu ponude

Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1.b) Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon) u ovom predmetu nabave procijenjene vrijednosti nabave iz Plana nabave manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a (jednostavna nabava – članak 15. stavak 1. i 2. Zakona) Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom.

Rok za podnošenje ponuda je 23. 1. 2017. godine do 9.00 sati.

Preuzmi: Poziv za dostavu ponude u cjelosti Nogostup – tehnička dokumentacija

Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 16/09) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik KZŽ broj 28/11) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice dana 4. 1. 2017. godine donio je

Odluku

o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Članak 1.

Ovom Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, visina novčane pomoći i postupak za ostvarivanje prava. Nastavi čitati

Obavijest Ekoflora

Odvoz komunalnog otpada

Obavještavaju se korisnici odvoza komunalnog otpada da će se odvoz komunalnog otpada (komunalni i selektivni) izvršavati redovno na blagdan Svetog Stjepana – 26. 12. 2016. godine (ponedjeljak).