Krapinske Toplice

Službene stranice Općine

Natječaji Krapinsko-zagorske županije

Natječaj za potporu

za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.

Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/mladi-poljoprivrednici-2016

 

Natječaj za potporu

poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.

Dokumentacija za natječaj na linku:http://kzz.hr/odrzivost-poljoprivredne-proizvodnje-2016

 

Natječaj za potporu

za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 14. srpnja 2016. godine.

Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016-2

 

Javni poziv

za prijavu na natjecanje orača

Objavljen je i Javni poziv za prijavu na 14. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije. Rok za prijavu je 27. lipnja 2016. godine.

Dokumentacija se nalazi na linku:  http://kzz.hr/14-natjecanje-oraca-prijava

Natječaj

Na temelju članka 39. Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br 16/09., 8A/13. i 6/14) i članka 5. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 9/16) Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice objavljuje

Javni natječaj

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Krapinske Toplice

Rok za dostavu ponuda je 27. 6. 2016. g. do 15.00 sati kada će se održati i javno otvaranje ponuda u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, uz nazočnost ovlaštenih ili punomoćenih osoba koje svoja ovlaštenja dokazuju u pisanom obliku.

Preuzmi: Natječaj u cjelosti obrazac ponude

Sufinanciranje programa/projekta

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Programa javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice za 2016. godinu (KLASA:620-01/15-01/003; URBROJ:2197/03-02-15-2), Sportska zajednica Općine Krapinske Toplice raspisuje

Javni natječaj

za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu Općine Krapinske Toplice u 2016. godini

I.

Sportska zajednica Općine Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: SZKT) poziva sportske udruge sa područja Općine Krapinske Toplice, članice SZKT-a, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Općine za 2016. godinu. Nastavi čitati

Sjednica Općinskog vijeća

Poziv

za 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice

Temeljem čl. 68. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 21/09, 14/12 i 8A/13) sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice, koja će se održati 2. 6. 2016. godine (četvrtak) u 19.00 sati, u prostorijama Općine Krapinske Toplice, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Obavijest

Komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu uklanjanja kioska postavljenog na kat. čest. br. 1911/1 k.o. Krapinske Toplice (prostor iza zgrade pošte u Ulici A. Mihanovića 1), nepoznatog vlasnika, na temelju članka 19. stavka 2. Odluke o kioscima i pokretnim napravama (Službeni glasnik KZŽ br 17/15) i članka 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krapinske Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 22/10.) donosi sljedeće

Rješenje

1. Naređuje se nepoznatoj osobi da u roku od 8 dana ukloni kiosk koji se nalazi na kat. čest. br. 1911/1 k.o. Krapinske Toplice odnosno na prostoru iza zgrade pošte u Ulici Antuna Mihanovića 1, Krapinske Toplice.

2. Određuje se način izvršenja rješenja o uklanjanju putem treće osobe, na odgovornost i trošak nepoznate osobe. Nastavi čitati

Zapošljavanje u programu javnih radova

Javni poziv

nezaposlenim osobama za podnošenje prijava za zapošljavanje u Programu javnih radova na području općine Krapinske Toplice za 2016.

Općina Krapinske Toplice uključiti će se u Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja u 2016. godini kroz Program javnih radova Radom za zajednicu u sebe.

Rok za podnošenje prijava je 2. lipnja 2016. godine (četvrtak).

Preuzmi: Poziv u cjelosti

Udruge

Odluka

o dodjeli sredstava udrugama

Temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Krapinske Toplice za 2016. g. Općinski načelnik Općine Krapinske Toplice donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2016. godinu.

Prezmi: Odluka udruge 2016

Završeno savjetovanje

Izvješće

o provedenom savjetovanju

Općina Krapinske Toplice provela je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Stvaratelj dokumenta/tijelo koje provodi savjetovanje je JUO Općine Krapinske Toplice.

Svrha dokumentaOdlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja određuju se parkirališne površine, organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom (dalje u tekstu: javna parkirališta), na području Općine Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Općina). Svrha odluke je urediti parkiranje u naselju Krapinske Toplice. Nastavi čitati

Obavijest

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti iz programa potpora poljoprivredi na području općine Krapinske Toplice u 2016.

Općina Krapinske Toplice objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz programa potpora poljoprivredi u 2016. godini. Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača. Javni poziv je otvoren do 15. 12. 2016. godine, odnosno do utroška sredstava.

Prijave se podnose na propisanom Obrascu uz koji se prilaže i ostala propisana dokumentacija, u zatvorenim kuvertama neposredno u pisarnicu Općine ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Općina Krapinske Toplice, Jedinstveni upravni odjel, A. Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Preuzmi: Javni poziv u cjelosti ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE – OBRAZAC -1 Izjava o zaprimljenim potporama – OBRAZAC -2 Izjava o korištenim potporama -OBRAZAC -3 Program potpora poljoprivredi na području Općine Krapinske Toplice